Språk

Inkomstjämförelse införs för förskola och fritidshem

2017-10-27 08:00

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 augusti 2017 att införa inkomstjämförelse för avgifterna i förskola och fritidshem. Jämförelsen innebär att de inkomstuppgifter som hushållen har lämnat till kommunen kommer att jämföras mot taxerade inkomster hos Skatteverket. Det gör vi för att säkerställa att alla betalar rätt avgift för förskola och fritidshem.

Avgifterna ska vara rättvisa

Det är en rättvisefråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Familjer ska varken betala för mycket eller för lite i avgift. Just det ska inkomstjämförelsen säkerställa.

Felaktigt betalda avgifter justeras

De uppgifter om inkomst som familjer lämnat till kommunen, jämförs mot taxerade inkomster hos Skatteverket. Om kontrollen visar att en familj betalat felaktig avgift kommer justering ske. Om familjen betalat för lite, skickas en retroaktiv faktura ut. Om familjen betalat för mycket, återbetalas beloppet. Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober 2017 att den nedre gränsen för justering åt båda håll ska vara 800 kronor.

Första jämförelsen sker under 2018 och gäller inkomståret 2016

Planen är att den första inkomstjämförelsen ska genomföras under våren 2018. Jämförelsen mot Skatteverket görs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Det vill säga, vårens jämförelse grundar sig på familjernas årsinkomster och betalda avgifter för år 2016. Inkomstjämförelsen kommer därefter att genomföras årsvis.