Språk

Långsiktig lösning för skolorganisationen i Kolbäck och Strömsholm diskuteras

2017-11-10 12:00

Barn- och elevantalet ökar i Kolbäcks förskolor och skolor. Detta faktum tillsammans med ett tidigare beslut om att återföra årskurs sex till mellanstadiet och renodla indelningen i låg-, mellan- och högstadium, är anledningen till att skolans organisation måste ses över. 

På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden har barn- och utbildningsförvaltningen kartlagt antalet barn som bor i upptagningsområdet, hur framtida befolkningsprognoser ser ut och utifrån det tittat på olika lösningar och vilka konsekvenser de skulle kunna få.

Från och med höstterminen 2018 kommer Vallbyskolan att vara för liten

Det första och mest överhängande ställningstagandet utredningen haft att förhålla sig till är att:

 • Vallbyskolan (med årskurserna F-5) har fullt och behöver fler klassrum från och med hösten 2018

Förslag om att Vallbys femmor flyttar till Tunboskolan hösten 2018

Att bygga om eller ut en skola är inte gjort i en handvändning. För att alla elever ska ha ett klassrum att gå till när läsåret startar hösten 2018 måste något göras redan nu. Förslaget som utredningen kommit fram till är att flytta årskurs fem på Vallbyskolan till Tunboskolan från och med skolstarten i augusti 2018. Det är detta förslag politikerna nu ska ta ställning till.

Förslagt innebär att man gör en mindre anpassning av Tunboskolan och omfördelar lokaler så att även femmorna får plats. Förslaget innebär också att personal från Vallbyskolan följer med eleverna till Tunboskolan. Detta för att skapa så stor trygghet som möjligt.

Detta förslag ligger också i linje med utredningens förslag på en mer långsiktig och permanent lösning av skolsituationen i Kolbäck och Strömsholm.

Alternativ som utretts – bygga ut vid Vallbyskolan eller Tunboskolan

För den långsiktiga lösningen tittade man från början på alternativen att bygga ut antingen Vallbyskolan eller Tunboskolan. I utredningen som nu presenteras för politikerna har man kommit fram till att en utbyggnad och anpassning av Tunboskolan till en skola för årskurserna 4-9 är ett bättre alternativ än att bygga ut och anpassa Vallbyskolan till en F-6-skola.

Argument för att välja utbyggnad av Tunboskolan framför Vallbyskolan är bland annat dessa:

 • Tillräckligt stor markyta finns för utbyggnad.
 • Det befintliga tillagningsköket klarar att laga och servera fler portioner.
 • Specialsalar (som exempelvis hemkunskaps- och slöjdsalar) och idrottshall finns redan.
 • Omgivningarna i anslutning till skolan är bättre med tanke på kommunikationer (plats för skolskjutsar och för att lämna och hämta barn med bil är bättre).
 • En Tunboskola utan mellanstadiedel riskerar att bli en alltför liten skolenhet för att kunna locka behöriga lärare och kunna erbjuda heltidstjänster i alla ämnen.

Strömsholms skola föreslås få förskoleklass till och med sexor

Strömsholms skola har för närvarande en minskande elevprognos. Förhoppningen är att fler bostäder byggs i området och att en inflyttning ska ge ett stabilare elevunderlag för skolan.

I utredningen som gjorts presenteras två olika alternativ där skillnaden ligger i organisationen av Strömsholms skola. I det ena alternativet behålls mellanstadiet i Strömsholm och i det andra alternativet flyttar mellanstadiet till Kolbäck och Tunboskolan.

Resonemang kring Strömsholms skola som förs i utredningen:

 • Bedömningen är att boende vill behålla mellanstadiet i Strömsholm.
 • Skolan i Strömsholm blir med båda alternativen en väldigt liten skola, vilket kan medföra svårigheter att rekrytera medarbetare (lärare) med tillräckliga behörigheter och kompetenser. Samordning av tjänster kan behöva göras mellan skolorna i Kolbäck och Strömsholm.
 • Vissa årskurser kommer att ha få elever vilket medför att klasserna kan behöva samordnas med mellanstadiet i Kolbäck.

Politiska beslut behöver tas

Kommunens politiker behöver besluta både om en lösning inför läsåret 2018/2019 och om en permanent och långsiktig lösning för hur de vill att skolornas och förskolornas lokaler ska användas och utnyttjas, men även hur behovet av lokaler ska finansieras och en tidsplan för när denna omorganisation ska ske.

De förslag som politikerna i först barn- och utbildningsnämnden ska diskutera och därefter föra vidare för diskussion och beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige är:

 • att årskurs 5 på Vallbyskolan flyttar till Tunboskolan hösten 2018
 • att Vallbyskolan organiseras för årskurs F-3 från hösten 2019
 • att Strömholms skola organiseras för årskurs F-6 från hösten 2019
 • att Tunboskolan organiseras för årskurs 4-9 från hösten 2019

Om politikerna fattar dessa beslut för det också med sig beslut om att bygga om och anpassa Tunboskolan till en skola för både mellan- och högstadieelever.

Förskolans organisation har också utretts

I utredningen som barn- och utbildningsförvaltningen gjort finns också en nulägesanalys och framtidsprognos för hur barnkullarna ser ut och hur förskolans tillgång på platser ser ut.

Förskolan LärKan i Kolbäck fyller sina platser, men har i dagläget inte någon akut platsbrist. Relativt stora grupper 6-åringar lämnar förskolan 2018 och 2019 vilket gör att en förväntad platsbrist dröjer. Om och när byggnation och inflyttning till Kolbäck kommer igång kan vi däremot räkna med ett ökat behov av förskoleplatser. Därför finns förslag på en långsiktig lösning med beredskap för större barnkullar med i utredningen som barn- och utbildningsförvaltningen presenterar.

När man i utredningen tittat på alternativ för placering av en ny förskola föreslår man att förskolan bör placeras i anslutning till Tunboskolan på Kyrkbyområdet.

Argument för att bygga en ny förskola på Kyrkbyområdet är bland annat dessa:

 • Denna del av Kolbäck har förutsättningar att växa i framtiden. Därför kan det vara lämpligt att placera en förskola även i södra delen som komplement till förskolan LärKans placering i norra delen av Kolbäck.
 • Andra placeringar i centrala Kolbäck bedöms som mindre lämpliga. Här har en utbyggnad av Vallbyskolan och fastigheten där förskolan Koltrasten tidigare låg undersökts.
 • Att bygga en förskola i anslutning till Tunboskolan ger samordningsvinster i form av gemensamt kök och möjlighet till flexibelt lokalutnyttjande om behovet förändras över tid mellan förskoleplatser och skolplatser.

Politikerna kommer även ta med förskoleorganisationen när förslaget om skolorganisation i Kolbäck och Strömsholm ska diskuteras och tas ställning till. Förslaget som berör förskolans organisation handlar om att bygga ut med lokaler för två förskoleavdelningar om behov uppstår.

Läs om besluten

Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden (2017-11-21) som visar förslag till beslut om organisation av förskolor och grundskolor i Kolbäck och Strömsholm (§ 79)