Språk

Skolinspektionens granskning är klar

2017-09-18 08:11

Skolinspektionen har under våren granskat skol- och förskoleverksamheten i Hallstahammars kommun på dels så kallad skolnivå och dels på huvudmannanivå. Vid tillsynen på skolnivå har två olika skolor granskats separat; Strömsholms skola och Nibbleskolan där också grundsärskolan ingår. Granskningen på huvudmannanivå innebär att Skolinspektionen tittar på de samlade förutsättningarna och utvecklingen av skolans och förskolans verksamhet i hela kommunen.

Skolinspektionens tillsyn ska bidra till en trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

Skolinspektionens beslut för förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola är övervägande positiva. Åtgärder på de förbättringsområden som Skolinspektionen ändå påpekat kommer att redovisas nu i höst och i början av januari 2018.

Nedan redovisas Skolinspektionens samlade omdömen av skolans och förskolans verksamheter. Är du intresserad av beslut för en specifik skola så hittar du samtliga rapporter längst ned.

Förskola

Det har vid tillsynen av våra förskolor på huvudmannanivå framkommit att förskolan uppfyller författningarnas krav inom samtliga tolv granskade områden inom utveckling av utbildningen i förskolan. När det gäller förutsättningar för utbildningen i förskolan har sju områden granskats och sex områden uppfyller lagkraven och får godkänt. Det område Skolinspektionen anmärker på gäller rutinen för hur anmälningar om kränkande behandling sker. Där bedömer Skolinspektionen att det finns brister i arbetet med att anmäla signaler om kränkande behandling. 

– Vid tiden för Skolinspektionens intervjuer var rutinen nyligen reviderad. Vi har nu börjat förankra rutinen, som ska se till att samtliga signaler om kränkande behandling anmäls från förskolepersonalen till förskolechefen och sedan vidare från förskolechefen till huvudmannen, säger Lena Åhlén områdeschef för förskolan.

Förskoleklass och grundskola

Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola visar att Hallstahammars kommun får godkänt och uppfyller författningarnas krav inom fem av sex granskade områden. De fem godkända områdena är:

  • Undervisning och lärande  
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Styrning och utveckling av verksamheten 

Det område som Skolinspektionen förelagt kommunen att vidta åtgärder kring, dvs. det sjätte området, är:

  • Förutsättningar för lärande och trygghet

Skolinspektionen kom vid sitt tillsynsbesök fram till att Hallstahammars kommun inte uppfyller kravet att samtliga grundskolor ska ha tillgång till personal med kompetens att möta elevernas behov av studie- och yrkesvägledning. Det är framförallt i årskurserna F-5 där tillgången till sådan kompetens bedöms vara otillräcklig.

– Vi ska vidareutveckla arbetet runt studie-och yrkesvägledning och har till att börja med tagit fram en handlingsplan för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet inom studie- och yrkesvägledningen. Vår strävan är att det ska finnas tillräcklig kompetens så alla elever får det studie- och yrkesvägledningsstöd de behöver och har rätt till, säger Anna Landehag, områdeschef för grundskolan.

Föreläggandet avseende tillgången till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av studie- och yrkesvägledning innefattar också grundsärskolan.

Grundsärskola

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Hallstahammars kommuns systematiska kvalitetsarbete för grundsärskolan på huvudmannanivå. Det handlar framförallt om uppföljning och analys av resultat i syfte att utveckla verksamheten. Huvudmannen behöver sätta upp verksamhetsspecifika mål för grundsärskolan inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt dokumentera uppföljningen av verksamheten utifrån de nationella målen.

Skolinspektionen genomför tillsyner regelbundet

Skolinspektionen genomför tillsyner, likt denna, med viss regelbundenhet. Hallstahammars kommun har varit föremål för Skolinspektionens regelbundna granskning under åren 2008, 2013 och 2017. Tillsynerna har under åren givit värdefulla insikter kring förbättringsområden samt bidragit till utveckling av verksamheterna.

– Skolinspektionens omdömen efter 2017 års regelbundna tillsyn är helt fantastiskt bra säger skolchef Lena Millberg. Tack vare kompetent personal på alla nivåer har vi genom åren lyckats utveckla och förbättra verksamheterna. Det har varit en otroligt positiv utvecklingskurva från tiden för den regelbundna tillsynen 2008 till där vi är idag.      

Fördjupa dig och läs mer