Språk
Förskola och skola / Skolskjuts

Skolskjuts

De barn som går i grund- och grundsärskolan, från förskoleklass till nionde klass, och har lång väg till skolan kan få skolskjuts. Även ungdomar som går i gymnasiesärskola kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjutsen är kostnadsfri. Det finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att eleven ska ha rätt till skolskjuts.

Skolvägens längd

Skolbarnet har alltid rätt till skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola kommer upp i ett visst antal kilometer. Det avståndet är olika beroende på barnets ålder. Avståndet beräknas från den bostad där barnet är folkbokfört och till den grundskola som ligger i upptagningsområdet barnet tillhör eller till närmsta hållplats för skolskjuts.

När man beräknar skolvägens längd mäter man den kortaste lämpliga vägen via vägar, samt gång- och cykelvägar mellan hem och skola.

Dessa avstånd gäller för att ditt barn ska ha generell rätt till skolskjuts

  • Minst två kilometer för elev i förskoleklass till och med årskurs tre
  • Minst tre kilometer för elev i årskurserna fyra till och med sex
  • Minst fyra kilometer för elev i årskurserna sju till och med nio

Även vissa särskilda skäl ger rätt till skolskjuts

Om ditt barn har en funktionsnedsättning, om det är mycket svåra trafikförhållanden utefter skolvägen eller om det finns andra särskilda skäl ska kommunen särskilt pröva rätten till skolskjuts.

Elever som går i gymnasiesärskola har ofta rätt till skolskjuts

De elever som går i en kommunal gymnasiesärskola i Västerås kan ansöka om skolskjuts. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att eleven ska beviljas skolskjuts. När ansökan behandlas tar kommunen hänsyn till bland annat färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning och eventuella andra särskilda omständigheter. Skolskjuts sker i första hand med allmänna kommunikationer och i andra hand med särskild skoltransport.

Om eleven går i en gymnasiesärskola som bedrivs av enskild huvudman (friskola) eller i en skola i annan kommun än Västerås ska skolskjutsen ske med allmänna kommunikationer. I dessa fall kan eleven ansöka om skolkort hos VL.

När får man inte skolskjuts?

Barn som går i förskola, pedagogisk omsorg (som tidigare hette dagmamma eller familjedaghem) fritidshem, fritidsklubb eller daglig verksamhet har inte rätt till skolskjuts. Där ansvarar du som vårdnadshavaren för resor till och från verksamheten.

Om du har valt en skola till ditt barn som ligger i ett upptagningsområde som barnet inte tillhör har barnet inte rätt till skolskjuts.

Om en elev har praktikplats utanför Hallstahammars kommun får ni själva bekosta resorna till och från praktikplatsen.

Detta gäller om barnet bor växelvis hos två vårdnadshavare

Vid växelvis boende inom Hallstahammars kommun kan skolskjuts beviljas från båda adresserna. Med växelvis boende menas vanligtvis att eleven vistas ungefär lika mycket, och har ett varaktigt boende, hos båda föräldrarna. Ett fast schema för växelvis boende ska redovisas. Behovet av skolskjuts prövas från båda adresserna om det är fråga om växelvis boende. En individuell prövning sker i varje enskilt fall.

Skolskjutsarna är en del av Brukslinjen

Skolskjutsarna ingår i Brukslinjen. Brukslinjen är kommunens kollektiva busstrafik där alla resenärer åker kostnadsfritt på samtliga turer. Skolskjutsarna är även öppna för allmänheten i mån av plats och under förutsättning att på- och avstigning sker på samma ställen som skoleleverna kliver på och av skolskjutsen. Det är Björks Buss som utför trafiken.

Så här ser ansvarsfördelningen ut när barnet åker skolskjuts

  • Du som förälder har ansvaret för ditt barn tills det kliver på skolskjutsen. Du ansvarar för att ditt barn följer de ordnings- och trafikregler som gäller till, och på, hållplatsen.
  • När barnet är på skolskjutsen ansvarar det företag som sköter skolskjutsen och föraren, för att trafik- och ordningsregler följs.
    Föraren har inte tillåtelse att släppa på eller av elever på andra ställen än på de särskilda hållplatser för skolskjuts som finns.
  • När barnet kommer till skolan är det skolan som tar över ansvaret. Detsamma gäller mellan skoldagens slut och tills barnet kliver på skolskjutsen.

Du måste göra ansökan varje år

I första hand använder du e-tjänsten när du ansöker om skolskjuts. Tänk på att du måste ha e-legimitation för att kunna använda e-tjänsten. När du fyllt i och skickat in ansökan kommer en kopia av ansökan till den e-postadress du angett.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du ladda ner en blankett som du fyller i, skriver ut skriver under och skickar in till kommunen. Kundcenter kan hjälpa till att skriva ut och även hjälpa till att fylla i blanketten. 

Observera att du behöver förnya ansökan om skolskjuts inför varje läsår. Ansökan ska skickas in senast 31 mars för att vi ska hinna behandla alla ansökningar innan höstterminen börjar i augusti.

Bild på skolskjuts