Språk
Förskola / Avgifter förskola...

Avgifter förskola och fritidshem

Som kommuninvånare betalar du den största delen av kostnaden för ditt barns plats i förskola och fritidshem genom skatt, men en viss del måste du komplettera genom en avgift, som baseras på hushållets inkomst.

Inkomstbaserad avgift

Avgiften beräknas utifrån hushållets inkomster före skatt. För att få rätt avgift behöver du lämna in dina aktuella inkomstuppgifter. Om hushållets inkomster eller dina familjeförhållanden ändras måste du anmäla det till kommunen omgående. Om vi saknar aktuell inkomstuppgift debiterar vi den högsta avgiften.

Maxtaxan sätter ett avgiftstak och har hushållet väldigt låg inkomst är du avgiftsbefriad

Hallstahammars kommun tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns en maxgräns för hur mycket du ska betala i avgift per månad. För 2018 går gränsen för maxtaxa vid 46 080 kronor. Det betyder att om hushållets inkomst före skatt överstiger 46 080 kronor per månad betalar du maxtaxa för de barn som går i förskola och på fritidshem.

Understiger inkomsten före skatt 17 000 kronor per månad betalar du ingen avgift alls.

Högsta avgift i förskolan:

 • Barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 382 kr/månad
 • Barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kr/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/månad
 • Barn 4: ingen avgift

Yngsta placerade barn räknas som barn nummer ett, därefter i stigande ålder.

Högsta avgift i fritidshem:

 • Barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kr/månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/månad
 • Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/månad
 • Barn 4: ingen avgift

Yngsta placerade barn räknas som barn nummer ett, därefter i stigande ålder.

Avgiftsfri allmän förskola

Allmän förskola är en verksamhet som erbjuds alla barn i åldern tre till fem år. Verksamheten omfattar tre timmar per dag och är helt avgiftsfri. Måltider (som lunch) ingår inte.

Du behöver redovisa inkomster du betalar skatt för

Du ska redovisa dina skattepliktiga inkomster, det vill säga de som du redovisar i deklarationen.

Några av de vanligaste inkomsterna är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • Vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Några inkomster som inte är skattepliktiga och som du alltså inte behöver ta upp när du redovisar din inkomst för avgiftsberäkningen:

 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Underhållsstöd
 • Studiemedel från CSN

Hushållets alla inkomster tas med när avgiften räknas ut

Ett hushåll kan bestå av en ensamstående förälder, eller av makar/sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Avgiften baseras alltid på hushållets gemensamma inkomster. Du behöver alltså inte vara vårdnadshavare till barnet för att din inkomst ska ligga till grund för avgiften.

Hallstahammars kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in. Denna jämförelse sker med två års fördröjning då Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare än så.

Delad faktura om vårdnadshavarna är separerade

Två vårdnadshavare som lever åtskilda, men där båda har behov av plats för sitt barn, kan gemensamt ansöka om delad faktura. Det innebär att avgiften för förskoleplatsen beräknas utifrån respektive vårdnadshavares hushåll, för att därefter minskas med hälften. Sammanlagt är avgiften alltså aldrig högre än maxtaxan för ett barn.

Fakturan kommer en gång i månaden hela året

Avgiften är en månadsavgift som debiteras i efterhand, tolv månader per år. Det innebär att fakturan för exempelvis januari skickas ut i mitten av februari. Påbörjas och avslutas placering under annan tid än månadsskifte debiteras 1/30 av månadsavgiften per dag.