Språk
Förskola och skola / Grundsärskola

Grundsärskolan

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så lånt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan.

Grundsärskolan är en 9-årig utbildning för elever med utvecklingsstörning. Undervisningen sker i mindre grupper och arbetssätten anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. I grundsärskolan arbetar lärare och förskolelärare, som vidareutbildat sig till speciallärare eller specialpedagoger, tillsammans med assistenter. Undervisningen omfattar ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk samt teknik. Precis som i grundskolan finns det betygskriterier för eleverna i grundsärskolan, det finns dock inget underkänt betyg F.

Inom grundsärskolan finns inrikting träningsskola för de elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. De får istället sin undervisning i ämnesområdena estestisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter samt verkligshetsuppfattning. Undervisningen inom träningsskolan är inriktad mot att eleverna utvecklar förmågan att hantera vardagen och förstå omvärlden. Det finns inga betygskriterier inom inriktning träningsskola utan eleverna bedöms nå målen utifrån sina förutsättningar.

För elever i grundsärskolan finns även möjlighet att kombinera undervisning i ämnen och ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplan.

Grundsärskolan i Hallstahammar för år 1-6, samt inriktning träningsskola år 1-9 finns på Nibbleskolan och år 7-10 finns på Parkskolan.

Ansökan

Ansökan om mottagande i särskolan kan göras av vårdnadshavare från och med det år barnet fyller sex år. Vill du veta mer kontakta särskolans rektor. Kontaktinformation hittar du här till höger.

Individintegrering

Elever som har rätt till grundsärskola kan efter samråd med rektor från grundsärskolan och grundskolan undervisas utifrån grundsärskolans kursplan i grundskolan. Ansvariga lärare och övrig berörd personal på grundskolan får stöd av grundsärskolans specialpedagog. Eleven följer grundsärskolans kursplaner.

Här finns grundsärskolan

Besöksadress: Häradsvägen 8, 734 32 Hallstahammar