Språk
Förskola och skola / Skolornas och för...

Skolornas och förskolornas organisation - nu och i framtiden

I det här avsnittet på vår webbplats försöker vi förklara och beskriva hur förskolornas och skolornas organisation ser ut. Vi tar upp både lokalfrågan och hur stadieindelning ser ut. Du ska få en bild av hur det ser ut idag och hur tankarna går för framtiden.

Allt fler elever gör det trångt i våra skolor

Befolkningsprognoser spår att antalet elever kommer öka från cirka 1 700 elever idag till knappt 2 000 elever läsåret 2020/2021. Det ökande behovet är en utmaning att hitta lösningar för. Att antalet elever ökar är mycket positivt, det är ett tecken på att Hallstahammars kommun växer. Det innebär också att vi måste ordna mer plats i våra skolor. Då flera skolor fyllts till sin maximala gräns måste permanenta och långsiktiga lösningar komma till.

Diskussioner, utredningar och planering fortsätter för att ta reda på och besluta hur skolornas och förskolornas lokalbehov ska uppfyllas de närmaste åren.

Park och Lindbo – skolorna som är först ut

Under våren 2016 började kommunen anpassa och renovera lokalerna i Parkskolan. Högstadieeleverna som tidigare gått på Lindboskolan började på Parkskolan när höstterminen 2016 startade. Under tiden renoveringsarbetet på Parkskolan pågår fortsätter eleverna att äta sin skollunch och ha vissa lektioner, som till exempel slöjd och hemkunskap, i Lindboskolans lokaler. I augusti 2017, när höstterminen startar, ska alla lektionssalar samt kök och matsal vara färdiga och tas i bruk.

Under våren 2017 byggs också Lindboskolan om för att passa elever i yngre åldrar. Fredhemsskolans verksamhet kommer under sommaren att flytta till Lindboskolan och till höstterminsstarten blir Lindboskolan låg- och mellanstadieskola.

Framöver ska sexorna gå på mellanstadiet

Kommunfullmäktige beslutade under våren 2016 att årskurs sex ska flyttas tillbaka till mellanstadiet så snart utrymme finns i budget. Årskurs fyra till och med sex kommer då att tillhöra mellanstadiet och årskurs sju till nio högstadiet. Planen är att börja med Nibble- och Lindboskolan inför höstterminsstarten 2017. Nibble- och Lindboskolan kommer då att ha elever till och med årskurs sex.

Näslundsskolan, Vallbyskolan och Strömsholms skola fortsätter tillsvidare att ha elever från förskoleklass till och med årskurs fem av utrymmesskäl. Det innebär att de elever som ska börja årskurs sex och tillhör Näslundsskolans upptagningsområde istället kommer att gå på Lindboskolan. Vallbyskolans och Strömsholms skolas elever fortsätter som tidigare att gå på Tunboskolan från och med årskurs sex.

Skolorna behöver anpassas till fler elever

För att kunna få plats med det ökande antal elever som prognoserna spår samt att årskurs sex ska återföras till mellanstadiet, kommer anpassningar av fler av kommunens skolor behöva göras.

  • Bostadområdet Näs, som är Näslundsskolans huvudsakliga upptagningsområde, står inför en generationsväxling. Man kan förvänta sig att behovet av platser i förskola och skola kommer att öka de kommande åren. Kommunen har köpt in en grannfastighet där tomtmarken gör det möjligt att bygga ut skolan.
  • Strömsholms skola behöver få en fungerande matsal då eleverna idag äter i sina hemklassrum.
  • I Kolbäck har Vallbyskolan inte utrymme nog för den elevökning som framtidsprognoser spår.
  • Tunboskolan i Kolbäck har däremot utrymme att växa och ta emot fler elever.

Barn- och utbildningsnämnden har därför beslutat att ge barn- och utbildningsförvaltningen uppdraget att fortsätta utreda om Tunboskolans lokaler kan fungera som skola för årskurserna fyra till och med nio och anpassas för att ta emot elever från Vallbyskolan i Kolbäck och eventuellt också från Strömsholms skola.

Förskolan behöver fler platser

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Fredhemskolans lokaler ska anpassas och bli förskola. Den nya förskolan, som får namnet Fredhems förskola, kan ersätta de tillfälliga paviljonger som finns vid förskolorna Duvan och Jan Pers backe och ge utrymme för fler nya förskolebarn.

Behovet av förskoleplatser i Kolbäck kan förväntas öka och då kommer inte förskolan Lärkans platser att räcka till. För framtiden måste därför en plan tas fram för hur fler platser ska skapas.

Flexibla Trollbacken kan fungera både som förskola och skola

Kommunens nyaste förskola Trollbacken har byggts i etapper och den första etappen öppnade i januari 2014. När efterfrågan på barnomsorgsplats ökade öppnade kommunen ytterligare en avdelning i maj 2016. Den avdelningen ligger i anslutning till, men ändå avskild från, högstadieelevernas lokaler i Parkskolan.

För att behålla flexibilitet om behoven ändras lät man indelningen i klassrum vara kvar när avdelningen anpassades till förskolans behov. Det innebär att lokalerna lätt går att ställa om till undervisningslokaler för skolelever om behovet skulle uppstå.

Läs om besluten