Språk
Bygga nytt, om el... / Kart- och mätning...

Kart- och mätningstjänster

  • Kartor

Vid bygglovansökan behövs bland annat en situationsplan över fastigheten, nybyggnadskarta utgör då ofta underlag till denna. Nybyggnadskartan visar fastighetens exakta mått och läge i plan och höjd. Den innehåller också läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läget i plan och höjd för VA-anslutningspunkter och angränsande gata.

Den enkla nybyggnadskartan (enkelkarta) tas fram utifrån tillgängligt kartmaterial, utan VA-uppgifter eller nivåkurvor. Vid framställning utförs en inventering av tomten, via flygfoto eller i fält.

Vi kan även hjälpa till att framställa andra kartor t.ex. avvägningskarta eller utdrag ifrån kommunens primärkarta.

  • Lägeskontroll, fin och grovutstakning

Vid lägeskontroll kontrollerar man att byggnaden hamnat i det läget som bygglovet anger. Lägeskontroll ska utföras av sakkunnig person enligt Lantmäteriets rekommendationer ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet” (A§348/2010).

När du ska bygga, utför kommun (om så kunden behöver hjälp) utstakning av denna så att byggnadens läge blir rätt i plan och höjd enligt detaljplan, bygglov och nybyggnadskarta.

  • Avvägning

Utförs vid beställning av t.ex. rutavvägning, framtagning av arbetshöjdfix, precisionsavvägning eller vid upprättande av nybyggnadskarta.

  • Gränsutvisning och förrättningsmätning

Vi ansvarar för den mätningstekniska delen av fastighetsbildning inom tätorterna. Behöver ni hjälp med att hitta en tomtgränsmarkering såsom gränsrör eller råsten kan vi hjälpa er med detta. Nya förrättningsåtgärder måste beställas hos Lantmäteriet.
         

  • Övriga mätuppdrag

Vi kan även i utföra andra mätningstjänster såsom t.ex. detaljmätning eller stommätning. Du beställer alla våra tjänster via blanketten till höger.

 

Vi tillhandahåller dessa tjänster och du beställer de hos oss, med minst en
veckas framförhållning.
Debitering sker enligt gällande taxa.