Språk

Valstasjön som naturreservat - positivt för frilufts- och djurliv

2017-03-01 10:59

Valstasjön med omgivande skogsområde används flitigt som friluftsområde. Området innehåller också höga naturvärden, till exempel finns det gott om groddjur i sjön, främst paddor men även den hotade arten större vattensalamander. Genom att nu göra området till naturreservat förstärks skyddet av djurliv och natur samtidigt som fler kommer att kunna promenera och vandra i omgivningarna.

Hallstahammars kommun har ansökt om och beviljats pengar till ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA-bidrag) för att göra ett naturreservat vid Valstasjön strax öster om Hallstahammars tätort. Det är Länsstyrelsen i Västmanland som beviljat det statliga bidraget på drygt 160 000 kronor

Populärt strövområde ska bli mer tillgängligt samtidigt som djurlivet skyddas

Tillgång till naturområden i tätorters närhet är mycket viktigt för att fler ska ha möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser. Valstasjön ligger mycket bra till geografiskt då det är nära till bostadsområden i de östra delarna av Hallstahammar. Samtidigt är området känsligt då bland annat sällsynta djur lever i och runt sjön. Genom att bilda naturreservat vid Valstasjön skapas ett långsiktigt skydd av området och dess värden.

Stoppa vattenläckage, ordna strövstigar och parkeringsmöjligheter

Valstasjön är en konstgjord sjö som skapades under tidigt 1800-tal som en del i ett bevattningssystem. Situationen idag är att sjön läcker vatten. En inledande åtgärd blir därför att täta den fördämmande jordvallen. För att minska risken för framtida läckor ska träd och buskar, vars rötter riskerar att underminera vallen, tas bort. Nya strövstigar runt sjön kommer att anläggas. För bilburna besökare planeras en besöksparkering till områdets västra del, vid Östra Nibble.

Mer information

Vill du veta mer om projektet, som beräknas vara klart senast 2018, är du välkommen att kontakta miljöstrateg Thomas Norrman, e-post thomas.norrman@hallstahammar.se och telefon 0220-241 68.

Bild från Valstasjön