Lokala trafikföreskrifter - Hallstahammars kommun

Språk
Gator, trafik och... / Lokala trafikföre...

Lokala trafikföreskrifter

Utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning får kommuner och länsstyrelser besluta om särskilda trafikregler, så kallade lokala trafikföreskrifter. De lokala trafikföreskrifterna kan antingen gälla permanent eller under en viss tid till exempel i samband med ett visst evenemang.

Olika myndigheter ansvarar för och fattar beslut om vägar utifrån vem som är väghållare

Vilken myndighet som beslutar om trafikföreskrifter beror på flera olika faktorer, men lite förenklat gäller följande:

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden. Vad som ska utgöra tättbebyggt område beslutas också av kommunen.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar där staten är väghållare, det vill säga där Trafikverket har ansvar för drift och underhåll. I regel löper dessa vägar utanför kommunernas tättbebyggda områden. Hastighetsbegränsningar på det större vägnätet regleras inte genom lokala trafikföreskrifter, utan beslutas i trafikförordningen.

Hitta Hallstahammars kommuns lokala trafikföreskrifter