Språk
Boende, miljö och... / Blanketter och av...

Blanketter och avgifter

Här hittar du alla blanketter som rör området bygg och miljö. Tänk på att du även kan använda dig av våra e-tjänster när du gör din ansökan.

Bygg

Anmälan - anmälningspliktiga åtgärder

Ansökan om förhandsbesked

Ansökan om lov (bygglov, marklov, rivningslov)

Beställning av kart- och mättjänste

Dispens från strandskyddet

Inrättande av värmepump

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om återställningsbidrag

Miljö och hälsoskydd

Anmälan om att ta cistern ur bruk

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 

Anmälan om sanering och efterbehandling av förorenat område

Underrättelse om markarbeten i förorenat område

Anmälan om fotvård, tatuering , förskola samt vissa övriga verksamheter (enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan om solarieverksamahet/ ändring av solarieverksamhet 

Enskilt avlopp

Anmälan/ansökan om enskild avloppsanläggning

Anmälan om inrättande av avloppsanordning för annan toalett än WC

Grannintyg enskilt avlopp

Kontrollplan för enskilt avlopp

Lantbruk, djurhållning och hästar

Ansökan om djurhållning

Ansökan/anmälan om spridning av kemiska växtskyddsmedel

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Begäran om anvisning för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Livsmedel

Avregistrering av livsmedelsverksamhet

Registrering av livsmedelsanläggning

Registrering av enskild dricksvattenbrunn

Ändring av livsmedelsanläggning, verksamhet eller sortiment

Taxor och avgifter

Taxa för livsmedelskontroll

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område