Språk
Bygga nytt, om el... / Anmälningspliktig...

Anmälningspliktiga åtgärder

Även om bygglov inte krävs kan en åtgärd vara anmälningspliktig. Då behöver du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden och få ett startbesked innan arbetena påbörjas.  

Anmälan krävs för:

 • Bygga en max 25 kvm stor komplementbyggnad (måste vara fristående, ha högsta nockhöjden 4 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter)
 • Göra en tillbyggnad på max 15 kvm på bostadshuset.
 • Bygga som mest två mindre takkupor på ett en- eller tvåbostadshus.
 • Inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.
 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt. 
 • Rivning av byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanelagt område
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss eller port
 • Installation av kamin, rökkanal eller ventilation
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
 • Underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser. 

Nedan kan du läsa om hur processen går till. 

 

Processföranmälan

1. Du samlar in uppgifter och lämnar in anmälan
Första steget är att du tar fram följande uppgifter till din ansökan:

 • Ifylld anmälningsblankett (Ansökningsblankett för anmälan finns längst ner på sidan)
 • Situationsplan skala 1:500 eller 1:1000 (som visar var på tomten du kommer att bygga).
  En karta över tomten kan du beställa via vår e-tjänst. Välj fliken Bygga, bo & miljö-tjänst
 • Fasadritning skala 1:100 (hur byggnaden ser ut från sidorna) 
 • Planritning skala 1:100 (hur byggnaden ser ut invändigt ovanifrån)
 • Sektion/Konstruktionsritning (1:20 eller 1:50)
 • Kontrollplan
 • Anmälan om kontrollansvarig (om sådan behövs)
 • Teknisk beskrivning

Ritningarna i din ansökan ska vara fackmannamässigt utförda med skalenliga mått som är korrekta och mätbara. Ritningarna ska vara utförda på vitt papper med tydlig kontrast mellan linjer och bakgrund (använd inte linjerat eller rutat papper). För att ditt ärende ska kunna handläggas så snabbt som möjligt måste fullständiga och tydliga handlingar lämnas in.Tänk på att ha tydliga siffror, bokstäver, symboler, mått m.m. och dessutom visa tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt. Alla ritningar ska märkas med datum och fastighetsbeteckning. Under "Frågor och svar" kan du läsa mer om hur ritningarna bör vara utformade. 

Exempel på hur en kontrollplan skulle kunna vara utformad finns längst ner på sidan under "Informationsmaterial & broschyrer".

2. Vi handlägger ärendet
När vi fått in kompletta handlingar så handlägger vi ditt ärende och beslutar om ett startbesked. Det är viktigt att du väntar med att börja bygga tills du fått startbeskedet, annars riskerar du att få en byggsanktionsavgift.

3. Du får startbesked
När du fått startbeskedet får du påbörja arbetet.

4. Arbetet påbörjas 
Kom ihåg att kontrollplanen ska skrivas under med datum och signatur för varje kontrollpunkt under byggtiden. När du bygger bör du även tänka på att omgivningen blir störd så lite som möjligt.

5. Arbetet är klart
När arbetet är klart skickas en ifylld och underskriven kontrollplan in till oss på bygg- och miljöförvaltningen. 

6. Vi ger dig ett slutbesked och ärendet är klart
När vi fått in alla handlingar och ser att du uppfyllt alla krav som ställts i startbeskedet, skriver vi ett slutbesked och skickar till dig.

7. När du fått slutbeskedet
Ett slutbesked bekräftar att åtgärden är genomförd på rätt sätt och vi kommer att avsluta och arkivera ärendet. 

Du är alltid välkommen att ringa oss på 0220-240 00 för att få mer information och råd om hur du går vidare.