Språk
Bygga nytt, om el... / Lov och anmälning...

Lov och anmälningsbefriade åtgärder

I plan och bygglagen finns det vissa åtgärder du varken behöver lov eller anmälan för att utföra. Det gäller endast för en- och tvåbostadshus samt för uppförande av ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk och liknande näringar. Du är alltid välkommen att ringa oss på 0220-240 00 för att få mer information och råd om hur du går vidare. 

Enligt lag gäller att ingenting får byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter, vill man bygga något närmare ska alltid grannen få chans att tycka till!

Det här får du göra utan varken bygglov eller anmälan:

  • Anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket ska placeras inom 3,6 meter från huset och får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Anordna ett skärmtak över uteplats som inte överskrider 15 kvm.
  • Att i bostadens närhet uppföra en fristående komplementbyggnad (friggebod) som inte har större area än 15 kvm och har en nockhöjd som inte överstiger 3 meter. 
  • Att måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om skyddad uteplats, skärmtak eller friggebod som nämns ovan placeras närmare tomgräns än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov. Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra friggeboden närmare gata, väg eller park än 4,5meter. 

Bygglovsbefriadeåtgärder

 

På Boverkets video nedan tar man upp frågor och svar om lov- och anmälningsbefriade åtgärder. 

Mer information om när man behöver söka lov och göra en anmälan eller inte finns i Boverkets broschyr "Får jag bygga?", som finns under informationsmaterial & broschyrer längst ner på sidan.