Språk

Bygglov

Först behöver du ta reda på om det du tänker bygga behöver lov eller anmälan. I plan- och bygglagen regleras vad som behöver bygglov, 9 kap (SFS 2010:900) och 6 kap plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). 

Det krävs bygglov för följande:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Väsentligt ändra användningen av en byggnad (exempelvis från bostad till lokal) 
 • Byta färg, fasadbeklädnad och takmaterial på huset eller att husets utseende avsevärt påverkas på annat sätt (inom detaljplanelagt område)
 • I en byggnad inreda någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri
 • Sätta upp skyltar eller ljusanordningar (tillfälligt eller permanent)

Det behövs bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • Takad altan/skärmtak större än 15 kvm
 • Balkong
 • Komplementbyggnad större än 25 kvm (exempelvis förråd, garage, bastu, lekstuga, uthus)
 • Murar/stödmurar som är högre än 0.5 m över mark.
 • Staket/plank högre än 1,1 meter (undantag finns för en- och tvåbostadshus)
 • Sätta in nya eller ta bort fönster/dörrar
 • Upplag av materialgårdar
 • Anordna parkeringsplatser
 • Idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk. 

Det finns även andra åtgärder som kräver bygglov. För mer information se Boverkets hemsida, eller kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker. 

Så här går bygglovsprocessen översiktligt till

1. Du samlar in uppgifter och lämnar in ansökan
Följande handlingar ska lämnas in i samband med din bygglovsansökan

Ritningarna i din ansökan ska vara fackmannamässigt utförda med skalenliga mått som är korrekta och mätbara. Ritningarna ska vara utförda på vitt papper med tydlig kontrast mellan linjer och bakgrund (använd inte linjerat eller rutat papper). För att ditt ärende ska kunna handläggas så snabbt som möjligt måste fullständiga och tydliga handlingar lämnas in.Tänk på att ha tydliga siffror, bokstäver, symboler, mått m.m. och dessutom visa tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt. Alla ritningar ska märkas med datum och fastighetsbeteckning. Under "Frågor och svar" kan du läsa mer om hur ritningarna bör vara utformade. 

Exempel på hur en kontrollplan skulle kunna vara utformad finns längst ner på sidan under "Informationsmaterial & broschyrer".

2. Vi handlägger ärendet
När vi fått in kompletta handlingar så handlägger vi ditt ärende och beslutar om bygglov. Det är viktigt att du väntar med att börja bygga tills du fått startbeskedet, annars riskerar du att få en byggsanktionsavgift.

3. Du får startbesked
Beroende på hur komplext och omfattande ditt ärende är kan det behövas en kontrollansvarig och ett tekniskt samråd för projektet innan startbesked kan lämnas. Det behövs inte kontrollansvarig eller tekniskt samråd vid enklare och relativt okomplicerade åtgärder (exempelvis små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus såsom installation av eldstad, liten tillbyggnad på huset eller att bygga förråd, garage eller andra mindre komplementbyggnader).  När du fått startbeskedet får du påbörja arbetet.

4. Arbetet påbörjas 
Kom ihåg att kontrollplanen ska skrivas under med datum och signatur för varje kontrollpunkt under byggtiden. När du bygger bör du även tänka på att omgivningen blir störd så lite som möjligt.

5. Arbetet är klart
När arbetet är klart skickas en ifylld och underskriven kontrollplan in till oss på bygg- och miljöförvaltningen. 

6. Vi ger dig ett slutbesked och ärendet är klart
När vi fått in alla handlingar och ser att du uppfyllt alla krav som ställts i startbeskedet, skriver vi ett slutbesked och skickar till dig.

7. När du fått slutbeskedet
Ett slutbesked bekräftar att åtgärden är genomförd på rätt sätt och vi kommer att avsluta och arkivera ärendet. 

Andra viktiga saker att tänka på 

Strandskydd
Vid närhet av sjöar och vattendrag krävs strandskyddsdispans vid nybyggnation. Information och blankett hittar du här

Vatten, avlopp och dagvatten
Tänk även på att det är viktigt med ett fungerande vatten och avlopp, mer information om hur du går till väga och ansöker om detta finns i länkarna nedan. 

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen.