Språk
Bygga nytt, om el... / Sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter enligt nya plan- och bygglagen, PBL

En byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ska tas ut för de överträdelser och med det belopp som följer av detta kaptitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelpp som gäller de det år som beslutet om avgiften fattas (2012 är prisbasbelppet 44 000 kronor).

Om något som kräver bygg-, rivnings-, eller marklov har utförts utan att lov beviljats av sin kommun kallas det för olovligt byggande, eller i folkmun "svartbygge".

Bygg- och miljönämnden i kommunen ska se till att det som har utförts blir undanröjt eller på annat sätt rättas till. Om möjlighet finns ska lov till åtgärden meddelas i efterhand, mer finns att läsa i plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) 11 kapitlet., Tillsyn, ingripande och påföljd.
 
Bygg- och mijönämnden har  möjlighet att ta ut sanktionsavgifter för överträdelsen och den får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Nämnden skall även ta ut sanktionsavgifter för om åtgärden har påbörjas utan att startbesked meddelats eller om anläggningen/byggnadsverket har tagits i bruk innan ett slutbesked har meddelats. Mer om detta hittar du i plan- och bygglagen, PBF (SFS 2011:338) 9 kapitlet §§ 1-21.