Språk

Skyltlov

Om du vill sätta upp en skylt eller ljusanordning på din tomt eller på din fasad behöver du söka bygglov hos oss. 

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. 

Ansökningsblankett hittar du här. 

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka in följande handlingar:

  • Beskrivning av skyltens utformning och storlek
  • Situationsplan med markering var skylten är placerad (om skylten är fristående)
  • Fasadritningar med skyltens placering på fasad (om skylten ska placeras på byggnaden) 
  • Kontrollplan  
  • Beskrivning av skyltens utformning och storlek

Skicka gärna med fotomontage eller fotografier av den befintliga byggnaden/platsen 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta bygg- och miljönämnden för mer information.