Språk
Bygga nytt, om el... / Strandskydd

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Strandskyddsregler

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd och inom strandskyddsområde är det enligt miljöbalken förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning eller utföra andra anläggningar eller anordningar, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkterna ovan
  • Vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Dispens från strandskyddet kan sökas hos bygg- och miljönämnden. Du kan ansöka via blanketten nedan eller via vår e-tjänst

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta bygg- och miljöförvaltningen.