Språk
Bygga nytt, om el... / Frågor och svar

Frågor och svar

Lyssna gärna på vår pod om bygglov. Har du inte fått svar på din fråga? Kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen. 

När krävs bygglov? 

När krävs en anmälan?

När krävs rivningslov?

När krävs marklov?

När behöver jag inte söka lov?

Hur länge måste jag vänta på mitt bygglov?
Handläggningstiden för ett bygglov är olika beroende på ärendets svårighetsgrad. Handläggningstiden kan exempelvis förkortas om de inkomna handlingarna är kompletta men tiden kan också bli förlängd om grannars synpunkter måste inhämtas eller remisser behöver skickas ut.

När en ansökan är komplett kan det ta upp till 10 veckor innan ett beslut fattats i ärendet. Tänk därför på att skicka in din ansökan i god tid. För tillfället är det en hög belastning på lov- och anmälningsärenden och det kan ta längre tid än vanligt innan ärendet börjar handläggas. Tyvärr finns risken att vissa ansökningar inte kan få ett beslut inom tio veckor från det att ärendet är komplett. Vi ber er ha överseende med detta och vi gör allt vi kan för att behandla ditt ärende så snart som möjligt. Tänk på att din ansökan behandlas snabbare om den är komplett. Se därför till att alla handlingar som behövs till din ansökan finns med och är väl utförda. 

Kan mina grannar påverka mitt lov?
Grannarna tillfrågas inte om den föreslagna åtgärden stämmer överens med gällande detaljplan. Avviker däremot åtgärden från detaljplanen eller andra bestämmelser ska grannarna få möjlighet att yttra sig över förslaget innan ett bygglov kan ges.

Även om grannar eller andra sakägare inte tillfrågas så blir de alltid underrättade om beviljade lov och har möjlighet att överklaga beslutet.

Hur mycket får jag bygga?
Hur mycket du får bygga regleras av gällande detaljplan. Detaljplanen reglerar både hur stort, högt och hur nära tomtgräns du får bygga.

När får jag börja bygga?
Du får börja bygga när du fått ett skriftligt startbesked från kommunen, vid lov- och anmälningspliktiga ärenden. Du kan alltså inte börja bygga när du endast fått hem bygglovet.

Det är bra om du är ute i god tid då det kan ta några månader från att du lämnade in en ansökan eller anmälan tills att du får börja bygga.

Vad händer om jag bygger utan lov eller anmälan?
Om du påbörjat eller slutfört en åtgärd som kräver lov eller anmälan, utan att du fått ett startbesked eller sökt bygglov betraktas åtgärden som olovligt utförd. Bygg- och miljönämnden kan besluta att rättelse ska ske vid olovligt byggande. I vissa fall kan nämnden bevilja lov och ge startbesked i efterhand. Startbesked i efterhand medför dock en byggsanktionsavgift. Läs mer om sanktionsavgifter här.

Behöver jag söka bygglov för att installera solpaneler och solceller?
Ja, åtgärden kräver bygglov då den räknas som en väsentlig fasadändring.

Behöver jag söka bygglov för skylt?

Behöver jag söka bygglov för plank, staket och mur?
På Boverkets hemsida finns bra information om vad som gäller vid plank, staket och mur.

Hur hög häck/staket får jag ha mot gatan eller i tomtgräns vid korsningar? 
Här hittar du information om höjdbegränsningar som gäller för både häckar och staket.

Behöver jag tillstånd för att installera eldstad och braskamin?
Ja, det krävs en anmälan för installation eller ändring av eldstad/braskamin. Läs mer om det här. 

Hur ska ritningarna i min ansökan se ut?
Ritningarna i din ansökan ska vara fackmannamässigt utförda, det finns inget krav på att de ska vara gjorda av en arkitekt men de ska ändå vara korrekta ritningar som är måttsatta, skalenliga och ritade med svarta linjer på vitt papper. Rutat eller linjerat papper ska inte användas.

Att tänka på: Om ansökan gäller bygglov för tillbyggnad eller liknande ska det vara markerat på ritningen vad som är den befintliga byggnaden och vad som är planerad tillbyggnad. Färgen på linjerna för tillbyggnaden kan med fördel vara i annan färg än svart (exempelvis röd) för att förtydliga vad som ska byggas.

Lämnar du in kompletta handlingar i din ansökan kan vi handlägga ditt ärende snabbare. Nedan finns beskrivning om hur de olika handlingarna i din ansökan bör vara utformade och vad de ska innehålla.

- Situationsplan
Situationsplanen illustrerar hur fastigheten, dess byggnader och omgivning ser ut ovanifrån. Det är en karta som visar bland annat byggnadens placering på tomten, byggnadens utvändiga mått, mått till tomtgränsen och norrpil. Kartan som utgör underlaget till situationsplanen kan beställas av tekniska förvaltningen via blanketten "Beställning av kart- och mättjänster" som finns på Hallstahammars kommuns hemsida. Följande ska finnas med på Situationsplanen: fastighetsbeteckning, byggnadens utvändiga mått, mått på avståndet mellan byggnad och tomtgräns, norrpil samt vilken skala ritningen har (Skala 1:400 eller 1:500).

- Planritning
Planritningen visar hur byggnaden ser ut invändigt ovanifrån. Planritningen ska vara skalenlig (skala 1:100) och måttsatt. På planritningen ska det framgå: fastighetsbeteckning, byggnadens utvändiga mått, vart de invändiga väggarna är, placering av dörrar och fönster samt ange vilken skala ritningen har (Skala 1:100). Beskriv också vad de olika rummen ska användas till (exempelvis kök, sovrum, vardagsrum, badrum). Visa gärna även tänkt möblering och ange bruttoarea, BTA.

- Fasadritning
Fasadritningen visar hur en byggnad ser ut utvändigt från sidorna. Fasadritningen ska visa väggar, tak, fönster, dörrar, takkupor, trappor och annat som kan finnas på en fasad. Väderstrecken ska vara markerade och det ska framgå fastighetsbeteckning. Du ska också rita ut befintliga och blivande marklinjer. Fasadritningen ska vara skalenlig (skala 1:100).

- Sektionsritning
En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen visar rumshöjder, byggnadshöjd, nockhöjd och taklutning. Du ska också rita ut befintlig och blivande marknivå. Sektionsritningen ska vara måttsatt och skalenlig.