Språk
Boende, miljö och... / Naturområden

Naturområden

I Hallstahammars kommun finns många naturreservat. Naturreservaten utmärker sig speciellt genom de lummiga ekskogarna och närheten till vatten som många djur och insekter gynnas av. Nedan kan du läsa om våra reservat, tips på aktiviteter och vad du behöver tänka på när du besöker naturreservaten. 

Foto: Thomas Norrman 

Naturreservat som du kan besöka i kommunen

Billingen är en halvö i den södra delen av Strömsholms naturreservat. Naturreservatet består av betade strandängar, vassbälten, lövskogslundar och lövskog. Reservatet har en unik flora och ett rikt fågelliv. Fiskgjuse och havsörn kan påträffas i området. Parkering, fågeltorn och naturstig finns.

Ekholmen, har en blomstersmyckande flora, ädla lövträd och en förnämlig fågelmark. Naturreservatet är en lövskogsklädd holme belägen i ett åkerlandskap. Av fågelarter är särskilt sångare väl representerade. Det kanske förnämsta inslaget av skönsång från den mångstämmiga kören kommer från näktergalen medan sävsångaren och rörsångaren bidrar med sång från vassen. Förutom ett rikt fågelliv och en rik insektsfauna får man även chansen att få se däggdjur såsom rådjur och räv. Parkering finns inte men reservatet ligger inom promenadavstånd från Häggholmens eller Lindholmens parkering.

Häggholmen, är precis som Ekholmen en lövskogsklädd holme. Den har skyddats för att den ska behålla sin karaktär av lövlund med blandad ädellövskog. Trädskiktet är glest och består i första hand av gamla, vidkroniga ekar. Dessutom finns alm, lind och lönn. Buskar förekommer relativt sparsamt här med inslag av bland annat apel, hägg, hagtorn, hassel och getapel. Inuti gamla ekar har den internationellt uppmärksammade läderbaggen hittats och minst ett par arter nattfjärilar. Parkering finns.

LindholmenI området runt Lindholmen finns det kanske bäst bevarade gamla lövskogs- och lövängsområdena i mellersta Sverige. Dessa utgör en del av den smala kustremsan på Mälarens nordsida som karaktäriseras av äldre ädellövskog. En rik grönska och lummiga träd dominerat av gamla ekar och hassel skänker ett stort värde av skönhet och bördighet. Det rika fågellivet bjuder på en skön mångstämmig körsång. Insektsfaunan i de gamla ihåliga och murkna träden är enastående och det finns även chans att få se däggdjur såsom rådjur och räv. Parkering finns

Kyrkbyåsen. Naturreservatet omfattar ett cirka 600 meter långt parti av Kolbäcksåsen, som är en del av Ströms­holmsåsen. Åsen präglas av ett högvuxet tallbestånd. Längst i norr finns en planterad lärkdunge och i gläntor vandrar bland annat ek och rönn in. Vid den östra åsfoten finns några större ekar. Även om floran i stort sett är alldaglig bör det nämnas att det finns några ovanligare buskar: häggmispel, berberis och oxbär. På den högsta delen av åsryggen finns dessutom en fornlämning i form av en stensättning. Området utnyttjas intensivt som strövområde. Parkering finns både norr och söder om åsen. Cykel och vandringsled finns

Strömsholm och Strömsholms kungsladugårdHuvudsyftet med naturreservaten är att skydda det slottspräglade kulturlandskapet, med sina gamla ekar och hästhagar. Området har en mycket rik flora och ett intressant fågel- och djurliv.Detsamma gäller ängarna vid Lagårdssjön där stora mängder sångsvan, änder, gäss och vadare rastar under våren. I naturreservatet förekommer en rad sällsynta och skyddsvärda fågelarter som rördrom, årta, skedand, bivråk, havsörn, småfläckig sumphöna, storspov, skogsduva, kungsfiskare, göktyta, mindre hackspett, gulärla, skäggmes, nötkråka och ortolansparv. Bakom Strömsholms slott finns rid- och promenadvägar och på andra sidan landsvägen, vid Djurgårdsskogen, snitslade rundor av olika längd. 
Strömsholms kungsladugård är ett reservat bestående av fyra moränholmar som är omgivna av åkermark. De är skyddade för att bevara den ädellövskog som växer på dem. Moränkullarna är bevuxna med gamla ekar, uppskattningsvis 250-300 år gamla. Ekarna bär, genom sitt utseende, tydliga spår av att kullarna tidigare betades av kreatur. Typiska växtarter är exempelvis trolldruva, ormbär och det högvuxna gräset hässlebrodd. Här finns parkering, vandringsleder, fågeltorn och mycket annat spännande att upptäcka.

SörkvarnsforsenStränderna och forsöarna är klädda med lövskog som hyser ett rikt växt- och djurliv. Här finns flera sällsynta växter, till exempel krissla och bågsäv. Fågellivet är rikt med bland annat häckande mindre hackspett och kungsfiskare. Det här området är en av de sista outbyggda forssträckorna i Kolbäcksån. Här finns parkeringar, rastplats och vandringsleder

Tips på aktiviteter i våra naturreservat

Vill du läsa mer om vad du kan göra i våra naturområden? Naturskyddsföreningen har tagit fram en utflyktsguide.  

Visa hänsyn!

Tänk på att alltid visa hänsyn när du besöker ett naturreservat. För att de värden som finns i naturreservatet ska kunna bevaras finns, utöver fridlysning och annat lagstiftning, vissa föreskrifter som du som besökare måste följa. 

I naturreservaten är det förbjudet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter.
  • Avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller genom fo­tografering på nära håll av boplats.
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
  • Rida eller cykla annat än på vägar eller särskilt anvisade stigar eller platser.
  • Föra motordrivet fordon annat än på allmän väg.
  • Tälta eller ställa upp husvagn.
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • Sätta upp tavlor, skyltar, inskrifter, affischer eller liknande,
  • Plocka mossor, lavar, vedsvampar eller ryggradslösa djur.


Karta över våra naturreservat