Språk

Kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut - delar av Berg ansluts

2018-06-18 11:11

Kommunfullmäktige har ännu inte fattat besluten, men projektering och planering pågår för fullt. Hallstahammars kommun kommer att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp, och ansluta ett femtiotal fastigheter på landsbygden västerut från tätorten sett, det som hos många benämns som Berg, till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Även om beslutet ännu inte formellt är fattat så kommer utbyggnad att ske då Länsstyrelsen efter prövning bedömt att kommunen har skyldighet enligt vattentjänstlagen att ordna kommunalt vatten. I den sjätte paragrafen står att en fastighet ska ingå i verksamhetsområdet om det finns behov att ordna vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Kommunfullmäktige väntas fatta beslutet i höst, troligen i oktober.

När en fastighet ingår i ett vatten- och avloppsverksamhetsområde måste alla i området ansluta sig

Projektet har pågått ett tag och berörda fastighetsägare (både de som kommer att ingå i verksamhetsområdet och de som hamnar utanför) har fått information och en dialog har förts och förs fortfarande om vad som händer i projektet. Fastighetsägarna kommer löpande att få mer information allt eftersom arbetet går framåt och vissa praktiska ställningstaganden behöver göras.

I ledningsnätet kommer även fiber- och elkablar att läggas in

Samtidigt som kommunen anlägger vatten- och avloppsledning kommer Fibra att anlägga fiberkablar. Det innebär att fastighetsägare både inom, men även de som hamnar utanför, verksamhetsområdet kommer ha möjlighet att ansluta sig till bredbandsuppkoppling. Alla i området (även utanför VA-verksamhetsområdet) kommer få säkrare elleveranser med färre driftstörningar då Mälarenergi lägger ner sina högspänningsledningar i marken. De är idag luftburna.

Om tre år ska det vara klart

Det finns en preliminär tidsplan, som kan komma att revideras under projektets gång:

  • Verksamhetsområdet beslutas i kommunfullmäktige – oktober 2018
  • Nivån på anläggningsavgifterna och ny taxa beslutas av kommunfullmäktige – december 2018
  • Färdiga bygghandlingar för VA samt el- och fiber – maj 2019
  • Byggstart – augusti-oktober 2019
  • Slutbesiktning – augusti-oktober 2020
  • Alla anslutna – september 2021

Kontaktuppgifter och mer information

Projektledare för projektet "VA-verksamhetsområde Berg" är VA-ingenjör Sara Berggren. Sara når du på telefon 0220-240 37, eller e-post sara.berggren@hallstahammar.se.

Har du frågor om fiber och bredbandsuppkoppling för internet är du välkommen att kontakta Fibra, telefon 0771-37 53 75, eller e-posta info@fibra.se

Läs också mer: