Vi förtydligar informationen om belysning - Hallstahammars kommun

Språk

Vi förtydligar informationen om belysning

2018-01-30 10:12

Efter att vi för cirka en vecka sedan berättade om kommunens planer att byta ut belysning i Hallstahammars centrum har vi fått en del frågor. Vi vill därför förtydliga informationen om hur planerna för belysning och hur vi åtgärdar trasig belysning i Hallstahammar och Kolbäck ser ut.

Åtgärda trasig belysning

Vår ambition är att alltid åtgärda det som är trasigt eller fel så snart som möjligt. Även andra åtgärder som inte kan ske direkt eller i närtid strävar vi efter att söka lösningar på.

Beträffande anmälningar om belysning (lampor) som inte fungerar har kommunen ett felanmälningssystem där du anmäler felet via ett formulär på vår webbplats. Det går också bra att ringa kundcenter på telefon 0220-240 00 och anmäla det fel du upptäckt. Kundcenter har öppet måndag-torsdag klockan 08.00-16.30 samt fredag klockan 08.00-16.00.

När kommunen och tekniska förvaltningen fått in en felanmälan undersöker de vad felet är och åtgärdar det antingen själva eller anlitar en entreprenör. Det kan också uppstå fel eller komma in synpunkter som inte går att åtgärda direkt utan kräver en större insats eller en utredning om vad som kan behöva göras.

Årligen genomförs också en inventering av kommunens belysning då en entreprenör på uppdrag av tekniska förvaltningen gör en så kallad rondering. Ronderingen innebär att entreprenören åker runt i kommunen och kontrollerar, noterar och anmäler till tekniska förvaltningen om belysning inte fungerar.

Belysningen i Hallstahammars centrum – del i hela planen för framtidens centrum

I september antog kommunfullmäktige planprogrammet för Hallstahammars framtida centrum. Utvecklingen av centrum fortsätter därefter med att vi tar fram ett gestaltningsprogram med råd och riktlinjer för hur utemiljön i centrum ska utformas. I gestaltningsprogrammet finns då även belysningsfrågan med. Till sist ska centrums olika detaljplaner ses över och i vissa fall revideras (ändras och omarbetas) alternativt att man tar fram nya detaljplaner för delar av centrum. Allt detta är ett stort och långsiktigt arbete som tar tid.

Politikerna i tekniska nämnden har (bland annat med anledning av att invånare i olika undersökningar berättat att de känner oro för att gå till centum vid tidpunkter då det är mörkt) beslutat att, som en tillfällig lösning, byta ut de gamla belysningsarmaturerna mot LED-armaturer som ger ett bättre ljus. Detta gäller belysningen på gångstråket genom centrum och Hammartorget. Detta arbete kommer troligen att påbörjas under första halvan av februari. Tekniska förvaltningen har även påbörjat ett arbete med att byta ut belysningen på parkeringen i Hallstahammars centrum.

Gatubelysningen i kommunen är utbytt till LED

All gatubelysning på gator och vägar som tillhör kommunen har under 2017 och nu under januari 2018 bytts ut till LED-lampor. Detta gäller i hela kommunen från Hallstahammar i norr till Borgåsund i söder. Belysning som inte berörts av detta utbyte är gatlampor som Trafikverket ansvarar för (exempelvis belysning utefter Stationsgatan i Kolbäck). Undantaget är också lampor på annan mark än gatumark, som inte heller berörts i detta projekt. 

Arbetet med att ta ned julbelysningen samordnas med byte till LED-lampor kring Hammartorget

För att effektivisera och utnyttja arbetstid på bästa sätt har julbelysningen i Hallstahammars centrum fått sitta uppe ända tills nu. I samband med att vi byter ut de befintliga gatlamporna i anslutning till Hammartorget kommer också all julbelysning i kommunen att plockas ned.