Språk
Vatten och avlopp / Dagvatten

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator, gräsmattor och parkeringsplatser. Genom att leda ditt dagvatten till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningar på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Fastighetsägaren ansvarar för dagvattnet på den egna tomten

Dagvatten leds vanligen bort från fastigheten via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö. Du kan också ta hand om dagvattnet på din egen fastighet. Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten. Där tar kommunen över ansvaret.

Dagvattnet ska inte ledas till avloppsnätet

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn finns risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i din eller dina grannars källarbrunnar och orsaka översvämningsskador.

Om du istället leder dagvattnet till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa både dig själv och dina grannar att minska risken för källaröversvämningar. Kontakta Hallstahammars kommun för att ta reda på om det finns en dagvattenledning i gatan som du kan ansluta till.

Dagvattnet renas inte

Dagvatten passerar inte reningsverket utan leds direkt till våra vattendrag, sjöar eller hav. Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar. Du ska exempelvis inte tvätta bilen på gatan eller någon annan asfaltyta utan på en automattvätt eller gör-det-själv-hallar.