Språk
Innehåll
 
Dagvatten / Minska risken för...

Minska risken för översvämning i ditt hem

De kommunala dagvattenledningarna är anpassade för att klara normala regn. Vid kraftiga regnoväder kan det däremot hända att vatten inte hinner rinna undan och ner i ledningssystemet. Det kan också hända att vattnet tränger upp i ledningar och in på tomten och i värsta fall in i källaren.

Se över stuprör och dränering till din fastighet

Genom att man lokalt, på sin egen tomt, tar hand om regn-, smält- och grundvatten så avlastas kommunens avloppssystem. Samtidigt minskar du risken för vattenskador i källaren.

Du kan se till att:

 • stuprännorna är placerade så vatten från taket rinner ner i rännan
 • stuprännor och -rör är rensade och fria från löv, kvistar och annat som kan hindra vattnet från att rinna ner
 • stuprören inte leder direkt ner i marken och därifrån är kopplade till avloppssystemet
 • stuprören är försedda med utkastare, vilket gör att vattnet inte rinner ut för nära husgrunden
 • eventuell brunn utanför ditt källargarage eller -trapp är rensad från löv, kvistar och mossa
 • ta bort träd som växer i närheten av dräneringsledningarna

För att hjälpa till att avleda vattnet och förbättra avrinningen kan du:

 • låta stuprören mynna ut i en regnvattentunna.
  Viktigt att du har ett avledningsrör eller -slang från tunnan ut i gräsmattan.
 • lägga ränndalar i form av betongplattor, som leder regnvattnet ut i gräsmattan.
  Observera att gräsmattan måste ha en lutning som går från huset.
 • förnya dräneringen runt ditt hus (kan behöva göras efter cirka 20-50 år).
 • komplettera dräneringssystemet med en pump som pumpar bort dräneringsvatten.

Förebygg även inomhus och i ditt dagliga liv

Om ledningar och rör inomhus går sönder eller proppas igen kan även det orsaka översvämningar och skador i hemmet.

Du kan förebygga genom att:

 • bara spola ner toalettpapper i toaletten 
 • kasta dambindor, tamponger, tops, bomull, pappershanddukar med mera i en papperskorg – inte i toaletten
 • samla upp stekfett i behållare som sedan slängs tillsammans med övriga sopor – inte spola ner fett från matlagning i diskhon.
 • installera avstängningsventiler på tvätt- och diskmaskiner
 • kontrollera och byta ut gamla vattenledningar och rör om de är i dåligt skick
 • installera avstängningsbara eller självstängande golvbrunnar och backventiler, som kan förhindra att vatten tränger upp från avloppsledningarna

Kommunen kan ge råd om fler åtgärder

Om du ändå har problem med att vatten ofta samlas på tomten och inte rinner undan, kan du behöva göra andra åtgärder. Ta då kontakt med Hallstahammars kommun för att diskutera om du till exempel kan ansluta till kommunens dagvattenledning utanför din tomt.

Mer information

Hallstahammars kommun har tagit fram en broschyr med informativa bilder som visar hur du kan minska risken för översvämning och skador på din fastighet. Broschyren finns att ladda ner här på webbsidan. Du kan också kontakta kundcenter om du vill ha ett utskrivet exemplar. Kundcenter, telefon 0220-240 00, kan också svara på frågor eller hänvisa dig till rätt person för mer information.