Språk
Dricksvatten / Enskilt vatten

Enskilt vatten

Bor du på landsbygden eller planerar att bygga ny bostad utanför kommunalt verksamhetsområde måste du själv ordna med dricksvatten. Det är viktigt att tillgången till dricksvatten är hög och att vattenkvaliteten är god.

Enskilda vattentäkter (brunnar) kan vara utformade på olika sätt:

  • Grävda brunnar består ofta av nedgrävda betongringar där grundvatten rinner in i botten av brunnen. Djupet är sällan mer än ett fåtal meter vilket ökar risken för att dricksvattnet förorenas av exempelvis regnvatten som rinner för snabbt in i brunnen.
  • Djupborrade brunnar innebär att ett hål borras ned i berggrunden. Grundvatten rinner till brunnen genom sprickor i berget. Djupet är ofta mer än 40 meter vilket ger ett ökat skydd mot förorenande regnvatten. Risken för höga radonhalter är dock högre i djupborrade brunnar.

Kontrollera ditt dricksvatten

Dricksvatten som förorenats med bakterier eller innehåller höga halter av vissa kemiska ämnen kan ge hälsoproblem. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar dricksvattenkvaliteten i din brunn.

Du som har egen dricksvattentäkt bör ta prov på vattnet minst vart tredje år. Prov bör även tas om du märker att kvaliteten förändras. Vattenlaboratorierna brukar ha särskilda provtagningspaket som utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer, så kallad normal analys. Utöver det som ingår i normal analys rekommenderar bygg- och miljöförvaltningen att du även kontrollerar radon, uran och bly i bergborrade brunnar. 

Om du vill kontrollera ditt dricksvatten kan du kontakta ett ackrediterat (godkänt) laboratorium. Vill du veta mer om enskilt dricksvatten kan du kontakta bygg- och miljöförvaltningen. 

Mer information om dricksvatten från egen brunn och kontaktuppgifter hittar du nedanför.