Språk
Dricksvatten / Fluor i dricksvat...

Fluor i dricksvattnet

Fluor är ett naturligt grundämne som finns i berggrunden. De kommuner som använder sig av grundvatten i sin framställning av dricksvatten har alltid ett visst innehåll av fluorider. I samband med att nya dricksvattenföreskrifter infördes 2004 sänktes gränsvärdet för fluorid. Många vattenverk tvingades då vidta åtgärder för att sänka halten i dricksvattnet.

Under ett antal år har Hallstahammars kommun arbetat med olika åtgärder för att sänka halten av fluorider i dricksvattnet. Vidtagna åtgärder har gjort att dricksvattnet har uppnått en stabilitet på 1,3 mg/l i medelvärde.

Kommunens dricksvatten lyder under Livsmedelsverket föreskrifter, LIVSFS 2001:30 och gränsvärdet för fluorider är 1,5 mg/l. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning har dricksvatten med fluoridhalt mellan 1,3-1,5 kariesförebyggande effekt., Vatten bör dock inte ges i större omfattning till barn under 6 månaders ålder.

Hallstahammars kommun har på ett antal platser haft speciella filter för reduktion av fluor, från och med 1 mars 2013 kommer det endast att finnas vid: 

  • Statoilmacken, Eriksberg