Språk
Dricksvatten / Perfluorerade alk...

Perfluorerade alkylsyror (PFAA)

Efter att man på några platser i landet har hittat höga halter av kemikalien perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet så har Livsmedelsverket påbörjat en landsomfattande kartläggning av problemet.

Hallstahammars kommun har genomfört provtagningar på dricksvattnet och konstaterat att halten ligger under Livsmedelsverkets lägsta åtgärdsgräns. Kommunen kommer regelbundet att göra nya provtagningar och kommer att följa Livsmedelsverkets framtida rekommendationer.

Det finns ännu inga gränsvärden för PFAA i dricksvatten. Livsmedelsverket har därför tagit fram information till dricksvattenproducenter med riskhanteringsåtgärder och åtgärder för dessa ämnen. Detta för man ska kunna avgöra om det behövs åtgärder för att sänka nivån eller avråda vissa grupper från att dricka vattnet.

Perfluorerade ämnen används i många produkter som till exempel impregnerade textilier, impregnerat papper och rengöringsmedel. Halterna är oftast låga. Enligt Livsmedelsverkets nuvarande bedömning är halterna av PFAA så låga att det inte innebär någon hälsorisk.

Vill du läsa mer om PFAA, hittar du information på:
http://www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/Perfluorerade-alkylsyror/