Språk
Organisation och ... / Så fungerar kommunen

Så fungerar kommunen

Vår kommun är en stor organisation med långt över tusen medarbetare uppdelat på många mindre enheter och förvaltningar, och kommunen leds av de politiker som du som medborgare varit med och röstat fram. På den här sidan kan du fördjupa dig i hur kommunen styrs och fungerar. 

Ordet kommun kommer från det latinska ordet communis vilket betyder gemensam. Kommunen är en offentlig verksamhet. Det betyder att allt vi gör är gemensamt finansierat av våra skattepengar och att du som medborgare har ett stort inflytande på vad kommunen ska göra. Vart fjärde år väljer du vilken politiker (på kommunal-, regional- och nationell nivå) som får ditt förtroende att bestämma vad som ska göras. När fyra år har gått har du till nästa val möjligheten att utvärdera om du är nöjd med resultatet och utifrån det välja vem som får ditt förtroende för nästkommande fyra år. 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i Hallstahammar 2014-2018
Kommunfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktigesalen i kommunhuset

Kommunfullmäktige 
Det är inte en enda person som bestämmer hur kommunen ska styras utan en grupp av 45 stycken valda politiker. Den gruppen kallas för kommunfullmäktige. Namnet fullmäktige kommer från ordet fullmakt, ett ord som betyder rätten att vara ombud för någon annan. I kommunfullmäktige fördelas platserna utifrån hur många röster varje politiskt parti fått. Det parti som fått flest röster (eller den grupp av partier som bestämt sig för att samarbeta och tillsammans fått flest röster) kallas majoriteten och övriga partier kallas för oppositionen. Kommunfullmäktige har möte tio gånger om året i kommunfullmäktigesalen i kommunhuset. Mötena är öppna för allmänheten och du får gärna delta som åhörare för att lyssna på debatter och beslut. Du kan också lyssna på mötena via närradion.

Nämnder
För att hinna med att fatta beslut om alla frågor har kommunfullmäktige flera olika mindre grupper av politiker till sin hjälp, så kallade nämnder. I vår kommun finns sex olika nämnder som beslutar om sina områden: Socialnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden och överförmyndarnämnden. Fullmäktige kan dela ut frågor till nämnderna och nämnderna kan skicka upp frågor till fullmäktige. Nämndernas möten är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen
Under kommunfullmäktige finns en mindre grupp med politiker som kallas för kommunstyrelsen. Om man jämför kommunen med riket så har fullmäktige samma funktion som riksdagen och kommunstyrelsen samma funktion som regeringen. Till skillnad från regeringen finns flera partier (även från oppositionen) med i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för att styra, leda och följa upp kommunens övergripande arbete och de förbereder frågor som ska tas upp i kommunfullmäktige. Man brukar säga att fullmäktige är den högsta grupp som beslutar i frågor och kommunstyrelsen är den högsta grupp som verkställer besluten. Kommunstyrelsens möten är inte öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens ordförande är i vår kommun den ende politiker som får en heltidslön av kommunen och är kommunens enda kommunalråd.

Tjänstepersoner
I en offentlig verksamhet som vår så finns en skarp och viktig skillnad mellan de politiker som är valda för att bestämma om vad som ska göras och de tjänstepersoner som är anställda för att utföra det politikerna har bestämt. Med ett förenklat exempel kan politiker bestämma att en skola ska byggas och sätta mål för vad eleverna ska lära sig och tjänstepersonerna bestämmer hur skolan ska se ut och utformar undervisningen så att målen nås. Med andra ord: politikerna bestämmer vad som ska göras och tjänstepersonerna hur det ska göras. I vår kommun finns cirka 1200 tjänstepersoner anställda inom över 200 olika yrken.

Förr användes ordet tjänstemän men idag använder vi det könsneutrala ordet tjänstepersoner.

Förvaltningar
För att underlätta det dagliga arbetet i kommunen är vår verksamhet uppdelad i flera större delar som vi kallar förvaltningar. Varje politisk nämnd har en egen förvaltning som sköter deras frågor. Under tekniska nämnden finns tekniska förvaltningen, under socialnämnden finns socialförvaltningen och så vidare. Störst är socialförvaltningen med flera hundra medarbetare och minst är bygg- och miljöförvaltningen med ett tiotal medarbetare. Varje förvaltning har en förvaltningschef och deras chef är kommunchefen. Kommunchefen är inte en politiker utan en tjänsteperson.