Språk
Kommunstyrelseför... / Vid olyckor och kris

Krisberedskap

När något allvarligt händer i samhället är det viktigt att vara förberedd. Alla kommuner ska enligt lag ha en beredskap för att hantera oförutsedda händelser som inträffar och som på ett eller annat sätt utsätter samhället för påfrestningar. Ordet kris betyder olika saker för olika människor.

Hesa Fredik kan höras vid ett viktigt meddelande till allmänheten

I arbetet med krisberedskap och krishantering avses händelser som drabbar stora delar av samhället. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att kraven på krishantering ökat hos bl. a kommunerna.

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner och länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer och näringsliv agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt, även om samhället inte fungerar som vanligt på grund av störningar. Krishanteringen hanteras för kommunen som organisation men också för kommunens geografiska område.

Din egen krisberedskap

Med rätt kunskap kan du förebygga olyckor i vardagen samt skydda dig och din familj i en krissituation. Att tänka igenom hur du skulle klara dig vid exempelvis ett längre elavbrott, är bra. Det skapar en hemberedskap som kan bidra till att du agerar förnuftigt om något skulle hända. Med hemberedskap menas att du har förberett dig själv och din bostad för att i en krissituation kunna klara dig själv en tid. På webbplatsen Dinsäkerhet.se hittar du många tips om hur du kan förbättra din egen beredskap.