Språk
Kommunstyrelseför... / Trygg och säker

Trygg och säker

Polisens volontärer på promenad.

Hallstahammars kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i. En viktig del i det arbetet är att kommunen i samverkan med Landstinget Västmanland satsar på att bli certifierade som en Trygg och säker kommun enligt Världshälsoorganisationens kriterier.

Det innebär att vi samverkar med andra aktörer i samhället för att tillsammans skapa en trygg och säker kommun med lika villkor för alla invånare. Arbetet ingår som en del av Hallstahammars kommuns målprogram för mandatperioden – att prioritera insatser som främjar en trygg och säker livsmiljö. Landstinget har i sin landstingsplan särskilt lyft fram arbetet med livsstilsfrågor för en förbättrad folkhälsa.

Som ett led i arbetet mot en certifiering fastställde kommunfullmäktige i april 2012 en samordnande organisationsstruktur för trygg- och säkerhetsarbetet i kommunen. Syftet med organisationen är att skapa förutsättningar för en tvärsektoriell samverkan i ett brett spektra av trygghets- och säkerhetsfrågor. I arbetet är även vissa målgrupper prioriterade, såsom barn och unga, samt äldre och funktionsnedsatta. Kommunledningen, både politiskt och tjänstemannamässigt, har därmed en nyckelroll i att samordna och styra det framtida arbetet.