Språk
Trygg och säker / Så arbetar vi

Så arbetar vi

Rådet för Trygg och säker kommun

Rådet för Trygg och Säker utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott samt respektive nämndsordförande, under ledning av kommunstyrelsens ordförande. Knutet till rådet finns även representanter för Landstinget Västmanland, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund, Hallstahem AB, samt Polismyndigheten i Västmanland.

Rådets uppdrag är bl a att:

  • Ange strategi och inriktning för det tvärsektoriella trygghets- och säkerhetsarbetet
  • Vara uppdaterade på hur folkhälso- trygghets – och säkerhetsläget utvecklas i kommunen
  • Verka för en kontinuerlig dialog med medborgarna kring folkhälso- trygghets- och säkerhetsfrågor.

 
Utifrån rådets uppdrag svarar en styrgrupp för ledning av arbetet. Denna utgörs av samtliga förvaltningschefer i kommunen.

Rådet består av följande förtroendevalda i kommunen:

Catarina Pettersson (S) (ordförande)
Kjell Ivemyr (S)
Rolf Hahre (S)
Christina Aspenryd (S)
Reijo Tarkka  (V)
Mariette Sjölund (S)
Tony Frunk (S)
Hans Strandlund (M)
Jenny Landernäs (M)

Arbetsgrupperna för Trygg och säker

För det mer praktiska arbetet kring planering och samordning finns fyra arbetsgrupper utsedda; Barn och unga, Äldre och funktionsnedsatta, Integration och försörjning, samt Säkerhet och beredskap. Arbetsgrupperna utgörs av mellanchefer eller andra nyckelfunktioner från samtliga förvaltningar i kommunen men även andra viktiga organisationer. De förslag på aktiviteter som arbetsgrupperna arbetar fram genomförs sedan i den ordinarie organisationen.