Språk
Nämnder / Socialnämnden

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionshinder, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden ansvarar för en myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialnämnden ansvarar alltså för:

 • Budgetrådgivning och skuldsanering
 • Ekonomiskt bistånd
 • Familjerådgivning
 • Flyktingmottagning
 • Färdtjänst
 • Hemtjänst för äldre och funktionsnedsatta
 • LSS-insatser som personlig assistent, boende och daglig verksamhet
 • Serveringstillstånd
 • Stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta
 • Tillsyn av folköls- och tobaksförsäljning samt försäljning av nikotinläkemedel 
 • Vuxenutbildning

 

Nämnden och förvaltningen
Socialnämnden består av elva ledamöter. Ärenden förbereds av tjänstemän inom socialförvaltningen. Förberedelserna inför mötena i socialnämnden sker i nämndens arbetsutskott där Mariette Sjölund (S) är ordförande.

Socialnämnden bestämmer själv om något möte ska vara offentligt. Öppna sammanträden innebär att allmänheten kan delta i hela eller delar av mötet. Vi annonserar i tidningen VLT om sammanträdet är öppet för allmänheten.

Socialnämndens arbetsutskott
Mariette Sjölund (S), ordförande
Charlotte Steiner (V)
Isabella Piva (M)

Socialnämndens sammanträdestider 2017
26 januari, 23 februari, 9 och 30 mars, 27 april, 24 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Sammanträdet börjar klockan 08.15 om inte annat anges i kallelsen.

Agenda inför varje sammanträde hittar du längst ner på sidan. Där hittar du också en länk till socialnämndens protokollarkiv.