Språk

SCB:s medborgarundersökning: Så upplever invånarna Hallstahammars kommun

2016-12-16 09:27

Under hösten har Statistiska centralbyrån (SCB) frågat invånarna i hela landet om hur de upplever sin kommun. Så även i Hallstahammar. Undersökningen visar på ett förbättrat resultat på många områden men pekar även ut en del saker som kommunen måste arbete mer med.

När det gäller hur invånarna ser på Hallstahammars kommun som en plats att leva och bo på tappar kommunen något jämfört med 2013 års mätning, från 60 till 59 av totalt 100. De områden där resultatet sjunker är bostäder (49 av 100) och trygghet (44 av 100) vilket också är områden som enligt invånarna bör prioriteras för att nå en förbättring totalt.

Kommunen förbättrar sig avsevärt när det gäller hur invånarna ser på arbetsmöjligheter och kommunikationer. Positivt är även att hela 41 procent av medborgarna i Hallstahammars kommun starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

När det gäller hur invånarna ser på kommunens verksamheter är det en förbättring mot föregående mätning och går från 57 till 59 av 100. Mest nöjd är man med vatten och avlopp, räddningstjänst och förskola. Totalt sett är invånarna i Hallstahammars kommun mer nöjda med verksamheterna än genomsnittet för övriga kommuner. De områden som enligt invånarna bör prioriteras för att nå en förbättring är gator och vägar, kultur och äldreomsorg.

Trygghet

Undersökningen visar att känslan av trygghet minskar. En förklaring till detta är att det under hösten var en del oroligheter i samhället vilket naturligtvis påverkar trygghetskänslan i samhället i stort. Kommunalrådet Catarina Pettersson (s) tar signalen om minskad trygghetskänsla på allvar och säger det sedan länge pågår ett långsiktigt arbete med att höja tryggheten.

- Vi har under lång tid arbetat med frågor om trygghet och säkerhet och nu under hösten har kommunen vidtagit en rad extra åtgärder tillsammans med Polisen. Det är ett arbete som redan nu börjar ge resultat, säger hon och framhåller bland annat barn- och ungdomscoachernas långsiktiga arbete för att nå barn och unga som görs i samverkan med bland annat Polisen.

Inflytande

Invånarna tycker att de har en förbättrad möjlighet att ha inflytande i kommunen. där gör kommunen en förbättring mot föregående mätning där vi får ett index på 45 av 100. Kommunen har här ett bättre resultat än genomsnittet för andra kommuner. Att kunna påverka är enligt invånarna ett område som bör prioriteras.

Läs undersökningen i sin helhet på SCB:s webbplats

Fakta om SCB:s medborgarundersökning:
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Hallstahammars kommun deltar var tredje år. De betygsätter följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Den görs under samma tidsperiod och med samma enkät i alla deltagande kommuner.