Språk

Projekt för ökad hälsa, trivsel och minskad sjukfrånvaro

2017-10-24 11:01

Hallstahammars kommun investerar i hälsa och arbetsmiljö för att få friska och välmående medarbetare och samtidigt minskad sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron har de senaste åren ökat och ligger idag på dryga 7,5 procent i kommunen totalt, att sänka sjukfrånvaron är därför ett prioriterat område. 1 april 2017 sjösattes därför ett projekt med målet att få friskare  medarbetare. Strategin är att tydliggöra roller och att öka medarbetares och chefers medvetenhet och kunskap om bland annat arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande i arbetet och därigenom sänka sjukfrånvaron. Det är också viktigt att inte bara fokusera på sjukfrånvaron utan också på det friska och välfungerande. Vi lyfter därför löpande goda exempel från våra verksamheter samt mäter frisktalet i kommunen. Frisktalet representerar de medarbetare som inte haft en sjukdag på ett helt år. Hallstahammars kommun är en stor skuta att vända med 1200 anställda och vi förväntar oss långsiktiga hållbara resultat.

Insatser ska sänka sjukfrånvaron och höja frisktalet

Irene Sellén som är legitimerad sjukgymnast och rehabkonsult arbetar tillsammans med HR-stöd Anna Svenberg och personalenheten i projektet. Insatserna som genomförs i projektet genomförs på både på individ- och gruppnivå och riktar sig till både medarbetare och chefer. Insatserna som genomförs är bland annat:

  • Kartläggning av behov och utökat chefsstöd i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande frågor.
  • Kartläggning av sjukfrånvaron på arbetsplatser på specifika arbetsplatser och insatser för minskad sjukfrånvaro
  • Arbetsmiljöinformation till alla förtroendevalda i Hallstahammars kommun. Våra politiker har det yttersta arbetsmiljöansvaret för alla medarbetare i kommunen.
  • En ny rehabprocess har tagits fram med tydliga verktyg för cheferna där mycket fokus ligger på förebyggande och tidiga insatser för att undvika sjukfrånvaro och långtidssjukskrivningar.
  • En chefsutbildning ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring” har startats och kommer löpa under hela projekttiden
  • Rehabkonsult genomför rehabbedömningar hos medarbetare som hamnat i ohälsa eller som riskerar att hamna i ohälsa. Syftet med rehab bedömningen är att utreda vad medarbetaren tidigare fått för rehabilitering. Har man fått tillräcklig rehabilitering och om det finns andra eller ytterligare åtgärder att ta till för ökad hälsa hos medarbetaren.
  • Rehabiliteringskurser anordnas under hela projekttiden för de medarbetare som behöver extra stöd för att komma igång med att vårda sin egen hälsa.
  • Hälsoinspiratörer utbildas i verksamheterna. Hälsoinspiratörerna är navet i arbetsgruppen för gemensamma hälsofrämjande aktiviteter.
  • I arbetsgrupperna genomförs utbildning i arbetsmiljö, medarbetarskap och för att öka kunskapen om effekten av fysisk aktivitet.

Hälsosatsningar för att behålla och rekrytera rätt kompetens

Projektet är så mycket mer än att komma till bukt med den stigande sjukfrånvaron, det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Med den här satsningen hoppas vi öka möjligheterna att behålla medarbetare, rekrytera rätt kompetens och sänka sjukfrånvaron. Genom att arbeta med bland annat hälsofrämjande insatser ökar möjligheten att locka till sig rätt medarbetare även i framtiden.