Planerna på samordnat resecentrum tar form - Hallstahammars kommun

Språk

Planerna på samordnat resecentrum tar form

2018-06-13 08:09

I kommunens centrumutveckling ingår ett väl fungerande resecentrum där järnvägsstation och bussterminal kan samverka tillsammans. Det ska vara enkelt att byta mellan buss och tåg för att resa vidare, du ska kunna parkera cykel och bil säkert om du pendlar och du ska kunna vänta på buss eller tåg i skydd av väder och vind.

Bild på hur resecentrum skulle kunna utformas och se utPlanavdelningen i Hallstahammars kommun, i samarbete med Norconsult, Sweco och Kollektivtrafikförvaltningen i Västmanland, har sedan ett halvår tillbaka arbetat fram en förslagshandling på det nya resecentret.

I stora drag innehåller förslaget:

  • 4 busshållplatser med väderskydd
  • Vänthall för cirka 40 personer inklusive toalett
  • Cirka 200 cykelparkeringar som till största del är väderskyddade och ramlåsbara
  • Pendlarparkering med 99 platser inklusive ett par laddstolpar
  • Cykelväg, gångstråk och torgyta
  • Träd och buskar
  • Belysning, bänkar, papperskorgar

Hallstahammars centrum med ett helhetsperspektiv - ett långsiktigt arbete i flera steg

År 2015 började kommunen att ta fram ett planprogram för Hallstahammars centrum. Programmet godkändes av kommunfullmäktige hösten 2017. Programmet är ett underlag för långsiktig utveckling av Hallstahammars centrum där fokus har legat på ett helhetsperspektiv. Ett av programmets åtgärder resulterade i förslaget att busstrafikens slutstation (nuvarande bussterminalen) flyttas och samlokaliseras vid Hallstahammars järnvägsstation i ett nytt resecentrum. Lägligt arbetar regionen (före detta Landstinget Västmanland) för att möjliggöra halvtimmestrafik på Bergslagspendeln som bland annat trafikerar Hallstahammar och Västerås. Resecentrumprojektet och regionens planer stämmer väl med målet att förbättra för kommunens invånare att kunna byta mellan färdslag på ett enkelt sätt samt att öka andelen som åker tåg. 

Parallellt med planprogrammets arbete tog kommunen fram en ny detaljplan för Knektbacken där järnvägsstationens område finns med. Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige hösten 2017. Detaljplanen innebär i stora drag att ett nytt bostadsområde kan byggas om cirka 150 lägenheter, ett nytt stråk kan anläggas mellan resecentrum och Hallstahammars centrum och att ett nytt resecentrum kan byggas.

Som ett första steg i utvecklingen av Knektbacken har nu förslaget på nytt resecentrum tagits fram.

Observera att det fortfarande kommer finnas kvar busshållplatser för både buss 511 och Brukslinjen i centrum.

Kan vara färdigt 2020

Ett nytt resecentrum kan bli verklighet under 2020 om processen löper på utan hinder. Ännu återstår dock flera politiska beslut om finansiering och besked om eventuella statsbidrag och storleken på dessa, innan upphandling och byggnation kan börja.

Mer information

Mer information och svar på frågor kan kommunens planchef Jacob Lithammer ge. Jacob når du på telefon 0220-240 67 eller e-post jacob.lithammer@hallstahammar.se.