Språk
Politik och demok... / Revisorer

Kommunal revision

Den kommunala revisionen är något som fullmäktige använder sig av för att kontrollera den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige utser revisorer som, liksom andra politiker, är valda och representerar ett politiskt parti.

Revisorerna har till uppgift att granska att:

  • verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt
  • att räkenskaperna är rättvisande
  • den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig

 

Granskning

Granskningen omfattar inte i regel de ärenden som avser myndighetsutövning mot en enskild person. Det kan dock ske om ärendet har vållat kommunen ekonomisk förlust eller om granskningen sker från allmänna synpunkter.

Misstanke om brott

Om revisorerna i sin granskning ser att det finns skäl att misstänka ekonomiskt brott ska de anmäla det till berörd nämnd. Nämnden ska då agera direkt, annars ska revisorerna rapportera dröjsmålet till fullmäktige.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om den kommunala revisionen eller har några synpunkter på hur den kommunala verksamheten sköts, är du välkommen att kontakta revisorerna. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Revisiorernas rapporter hittar du i rapportarkivet.

Länk till rapportarkivet.