Att överklaga beslut - Hallstahammars kommun

Språk
Hallstahammars ko... / Att överklaga beslut

Att överklaga beslut

Du som är medlem i Hallstahammars kommun kan överklaga beslut som kommunen har fattat. Med medlem menas att man förutom att vara folkbokförd i kommunen även kan ha verksamhet eller till exempel äga en sommarstuga i kommunen. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning; laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Det är viktigt att du håller isär vad du är missnöjd med. Anser du att beslutet är felaktigt utifrån lagen sett, så ska du överklaga. Är du däremot missnöjd över hur ditt ärende har skötts eller hur du har blivit bemött, ska du först vända dig till chefen på respektive ansvarsenhet i kommunen och framför dina synpunkter. Det går också bra att lämna in dina synpunkter via kommunens e-tjänst eller per post.

Laglighetsprövning

Kommunen fattar en mängd beslut i olika frågor och ärenden. Kommunen är skyldig att följa vad som står i kommunallagen och alla beslut ska ha stöd i lagen. Du har rätt att överklaga ett beslut som är fattat av den kommun som du är medlem i. Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär.
En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.

Förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet angår kan lämna in ett förvaltningsbesvär. Du riktar din överklagan till den myndighet som det hänvisas till i din överklagandehänvisning du fick med beslutet, men lämnar den till ansvarig nämnd på kommunen. Vilken nämnd som är ansvarig står på beslutet du tidigare fått.

Anledningen till varför du ska lämna in din överklagan till kommunen och inte till myndigheten som ska överpröva beslutet är att ansvarig nämnd, utskott eller tjänsteman först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. Om kommunen kommer fram till att beslutet inte ska omprövas skickar kommunen vidare det till den myndighet som ska överpröva beslutet och om det har inkommit i rätt tid.

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet från och med det datum du har tagit del av beslutet. Har ditt överklagande inkommit för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har möjlighet att även överklaga detta beslut.

I överklagandehänvisningen du har fått med beslutet framgår det vad din överklagan ska innehålla.