Språk
Samhällsplanering / Cykelplan

Cykelplan

För att främja ett hållbart resande har Hallstahammars kommun arbetat fram en ny cykelplan. Cykelplanen är ett dokument som ska ligga till grund för att skapa ett attraktivt och tillgängligt cykelnät för kommuninvånare och besökare. Cykelplanen ska fungera som ett planeringsunderlag för åtgärder på cykelnätet.

Cykelplanen antogs av Kommunfullmäktige 2013-10-23