Språk
Samhällsplanering / Översiktsplan

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som täcker kommunens hela yta.

Översiktsplanen visar hur användningen av mark- och vattenområden ser ut och hur utvecklingen av bebyggelse bör ske. Översiktsplanen visar också hur olika riksintressen ska tas till vara.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men visar hur kommunens skulle vilja att området utvecklas. Den utgör underlag för fortsatt planering av åtgärder och är vägledande för ärendehantering och beslut vid kommunala och statliga myndigheter i frågor som rör byggande och markanvändning.


Hallstahammars kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 31 oktober 2011 och vann laga kraft
25 november 2011.