Språk
Samhällsplanering / Planbesked

Planbesked

Planbesked kan begäras av en person, organisation eller ett företag som vill genomföra en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs. Det kan exempelvis vara att uppföra bostadshus eller industrilokaler som kräver detaljplan.

I planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och ungefär vilken tid det förväntas ta innan planen kan antas. Om kommunen ger ett besked att inte påbörja något planarbete ska skälen för detta redovisas.

Planbesked är enbart ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunen sida. Kommunen är dock skyldig att lämna besked inom fyra månader från den dag en komplett begäran inkommit. Kommunen har även rätt att ta ut en avgift för behandlingen av planbeskedet.