Språk
Detaljplaner unde... / Knektbacken II - ...

Knektbacken II - Antagande

DETALJPLAN FÖR KNEKTBACKEN II

Ett förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde och resecentrum i Knektbacken har tagits fram. Planförslaget innebär bland annat att nya flerbostadshus av varierande höjd kan byggas inom området. Planförslaget skapar också ett nytt gång- och cykelstråk mellan Hallstahammars centrum och Hallstahammars station, samt gör det möjligt att skapa ett resecentrum med pendlarparkering i anslutning till tåget. Park- och naturmark sparas samtidigt inom området. Planförslaget har varit ute på samråd under januari och februari och granskning under maj och juni.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 25 september 2017. Kommunens beslut att anta detaljplanen kan överklagats till mark- och miljödomstolen. Detaljplanen vinner laga kraft, dvs blir gällande efter att överklagandeperioden har gått ut om ingen har överklagat planen. Om planen överklagas vinner planen laga kraft när överklagandeärendena är avgjorda om domstolen inte beslutat att upphäva planen. Mer information om överklagande och detaljplaneprocessen finner du här. (Länk till planprocessen)

Vi frågor om detaljplanen kontakta planarkitekt Ulrika Johansson, telefon 0220-24069

Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Granskningsutlåtande ( pdf, öppnas i nytt fönster)