Språk
Detaljplaner unde... / Södra Näs - Samråd

Södra Näs - Samråd

ÄNDRING AV GÄLLANDE DETALJPLAN FÖR SÖDRA NÄS

Samrådstid 4 december 2017 - 29 januari 2018

Vi har tagit fram ett förslag till ändring av gällande detaljplan för Södra Näs. Planområdet håller just nu på att exploateras och planändringen tas fram för att anpassa planen efter dagens behov. Planändringen innebär att den yta som ursprungligen planerats som lekplats blir en bostadstomt, att befintliga utfarter från tomterna längs Bergslagsvägen kan behållas, att de nya vatten- och avloppsledningarna i området skyddas samt att det dagvattenmagasin som anlagts i områdets södra del inte ligger på tomtmark. Övriga delar av detaljplanen ändras inte.

Under samrådstiden är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 29 januari 2018 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.

Vi informerar om planen och svarar på frågor måndagen den 11 december
kl 18.00  i Kommunhuset Prästgårdsgatan 1 Hallstahammar.

Följebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Gällande detaljplan (pdf, öppnas i nytt fönster)