Språk
Detaljplaner unde... / Södra Näs - Grans...

Södra Näs - Granskning

ÄNDRING AV GÄLLANDE DETALJPLAN FÖR SÖDRA NÄS

Granskningstid 12 februari - 12 mars 2018

Vi har nu reviderat vårt förslag till ändring av gällande detaljplan för Södra Näs. Detaljplanen skickas nu ut på granskning. Planområdet håller just nu på att exploateras och planändringen tas fram för att anpassa planen efter dagens behov. Planändringen innebär att den yta som ursprungligen planerats som lekplats blir en bostadstomt, att befintliga utfarter från tomterna längs Bergslagsvägen kan behållas, att de nya vatten- och avloppsledningarna i området skyddas samt att det dagvattenmagasin som anlagts i områdets södra del inte ligger på tomtmark. Övriga delar av detaljplanen ändras inte.

Under granskningstiden är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha inkommit senast den 12 mars 2018 till: kommunstyrelsen@hallstahammar.se eller till Kommunstyrelsen, 734 80 Hallstahammar.
Viktigt att understryka är att den som inte lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Under granskningstiden kommer planförslaget även att finnas fysiskt tillgängligt i utställningsformat på Hallstahammars bibliotek och i Kommunhusets foajé

Frågor besvaras av planarkitekt Ulrika Johansson.
Mail:
ulrika.johansson@hallstahammar.se
Telefon: 0220 240 69

Följebrev (pdf, öppnas i nytt fönster)
Planbeskrivning (pdf, öppnas i nytt fönster)
Plankarta (pdf, öppnas i nytt fönster)
Gällande detaljplan (pdf, öppnas i nytt fönster)
Samrådsredogörelse (pdf, öppnas i nytt fönster)