Språk
Samhällsplanering / Hallstahammars fr...

Hallstahammars framtida centrum

 Bild på framtidens centrum

Vägen till framtidens centrum går via plan- och gestaltningsprogram samt flera olika detaljplaner

Ett planprogram är det första steget i detaljplaneprocessen för hur Hallstahammars centrum ska se ut i framtiden. Efter att planprogrammet godkänts av kommunfullmäktige (den 25 september 2017) fortsätter processen att skapa det framtida Hallstahammar genom att ta fram ett antal detaljplaner samt ett gestaltningsprogram för centrala Hallstahammar. 

Gestaltningsprogram innehåller råd och riktlinjer för utformningen av utemiljön

I den fortsatta utvecklingen av centrum ska ett helhetskoncept kring utemiljön (gestaltningsprogram) tas fram. Gestaltningsprogrammet ska koncentrera sig på allmänna platser som gångstråk, torgytor, parkytor, busshållplats och gångfartsgatan. 

Arbetet med att ta fram gestaltningsprogrammet görs av en konsult (utsedd via en upphandlingsprocedur) som arbetar fram ett förslag utifrån vad som sägs i planprogrammet för Hallstahammars centrum. I projektet ingår tjänstepersoner från tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, med kommunens planchef som projektledare. Ansvarig nämnd för projektet är kommunstyrelsen och politiskt finns en styrgrupp som består av arbetsutskotten för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden.

Den preliminära tidsplanen är att gestaltningsprogrammet ska vara färdigt för slutredovisning innan sommaren 2018.

Vi följer utvecklingen av Hallstahammars framtida centrum genom olika nyhetsartiklar på vår webb