Språk
Samhällsplanering / Jämställt Medskap...

Jämställt Medskapande

I utvecklingsprojektetet Jämställt Medskapande har Planavdelningen arbetat med att utveckla nya sätt att involvera invånarna i samhällsplaneringen. Arbetet har särskilt fokuserat på hur barn och unga kan bli mer delaktiga och göra sina röster hörda. Projektet har drivits med stöd från Boverket och skett i samverkan med bland annat skola, förskola, LSS och avdelningen för drift och produktion.

Dialog och medskapande

I dialogen möts invånare och politiker. Eller invånare och tjänstepersoner. Dialogen ger möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. För oss handlar dialogen om att tidigt inleda ett samtal med berörda personer för att förbereda hållbara beslut, ge och ta emot råd och kunskap och skapa en förståelse.

Som kommun behöver vi söka upp, bjuda in och ge människor som bor i kommunen möjlighet att uttrycka sin åsikt. Förutom att våra invånares synpunkter och idéer bidrar till bättre beslutsunderlag så har själva dialogen ett viktigt syfte – att skapa tillit och förståelse för det demokratiska systemet. Med mer kunskap och en känsla av att kunna påverka den lokala demokratin så kan invånaren få en ökad tillit för systemet, vilket i sig är en grundförutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Dialoger för alla invånare

En femåring kan givetvis inte göra sin röst hörd på samma villkor som en vuxen, en tonåring vill troligen inte uttrycka sig på samma sätt som en pensionär, en person som nyligen kommit till sverige kan inte delta i möten på samma villkor som den som är född här och så vidare. Med andra ord behöver vi olika metoder och verktyg som gör det möjligt för alla att delta på lika villkor. 

Det här metodstödet är tänkt att ge inspiration om hur och varför vi genomför dialoger, om jämställdhet och barnperspektivet och inte minst ge exempel på olika former av dialoger som går att tillämpa     Klicka här för att komma till metodstödet           i olika sammanhang.                                                                      

Fyra delprojekt                       

I det här projektet har vi inlett ett arbete där vi ska bli bättre på att inkludera människor. Vi ska göra det möjligt för alla våra invånare att delta och att vara med och påverka på lika villkor. Vi har gjort det genom att ta fram och testa nya sätt att genomföra dialoger. Projektet har mynnat ut i fyra delprojekt som kort presenteras här nedan, klicka på rubriken för att läsa mer om vardera delprojekt.

Sociotopkartering av Östra Nibble

I Sociotopkarteringen kartlades grönytor och utemiljön på Östra Nibble från en social och kulturell synvinkel där dialogen med invånarna stod i fokus. Målet med delprojektet var dels att utveckla och utvärdera olika dialogverktyg till målgrupper som vi traditionellt sett har svårt att nå och dels att synliggöra rådande förhållanden på Östra Nibble som en del i ett framtida planeringunderlag.

En Skolgård för Alla

Här arbetade Planavdelningen tillsammans med Nibbleskolan för att fånga upp flickors och pojkars upplevelser av skolgården och närmiljön runt Nibbleskolan samt samla in deras idéer kring förbättringar. I det här arbetet testades en metod för att involvera låg- och mellanstadiebarn i samhällsplaneringen genom ett digitalt kartverktyg i GIS.

En Skog för Lek och Lärande

Här arbetade Planavdelningen tillsammans med Trollsländans förskola för att låta barnen vara med och påverka sin närmiljö. En metod testades till att involvera yngre barn i samhällsplaneringen. I det här fallet handlade det om skogsdungen som ligger intill förskolan där de femåriga barnen med hjälp av att kameror och sina egna bilder fick föra fram sina idéer om hur möjligheten till naturlek kunde förbättras i skogsdungen.

UngDialog

Den här dialogen genomfördes som en del i framtagandet av ett nytt planprogram för Hallstahammars centrum. Dialogen genomfördes i två delar, en filmdialog och en informationskampanj för ökat deltagande i en webbdialog. Ett särskilt fokus låg på att inkludera tjejer i det här projektet eftersom unga tjejer haft lågt inflytande i utformningen av den offentliga miljön i Hallstahammar.                                          

 

Kom ihåg att alla människor har rätt att uttrycka sin åsikt

En grundprincip i de mänskliga rättigheterna är människans rätt till inflytande och delaktighet. I dialogarbetet arbetar vi utifrån alla människors lika värde och alla invånares rätt till inflytande och delaktighet.

I Sverige innebär jämställdhet att alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv - det är Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Vår uppgift som kommun är att bidra till att uppnå det nationella jämställdhetspolitiska målet. Därför är det vår uppgift att säkerställa att dialoger i Hallstahammars kommun genomförs med utgångspunkt i flickors och pojkars, kvinnors och mäns, respektive villkor och behov.