Språk
Samhällsplanering / Markanvisning för...

Markanvisning för byggaktörer

Kommunen kan reservera mark till ett byggföretag eller annan genom att ge en så kallad markanvisning till byggföretaget. Markanvisningen innebär att byggföretaget under en begränsad tid och på givna villkor ensam kan förhandla med kommunen om att köpa mark som kommunen äger för att sedan bygga på den.

Markanvisning är första steget till ett byggavtal

Vid en markanvisning får företag skicka in förslag som beskriver vad man tänkt bygga, hur det ska se ut och om man tänkt sig till exempel hyresrätter eller bostadsrätter. Även hyresnivåer, eventuella bostadsrättsinsatser, köpeskilling för mark, tidplaner och etappindelning kan också ingå.

När kommunen och företaget kommit överens tecknas ett marköverlåtelseavtal och projekteringen kan därfter starta.

Olika metoder för markanvisning – vanligast är direktanvisning eller tävling

Hallstahammars kommun använder sig av olika metoder för att välja ut vem som ska få en markanvisning.

Antingen kan en byggaktör få en direktanvisning, vilket ger byggföretaget möjlighet att köpa marken utan att tävla mot andra aktörer. Direktanvisning använder vi till exempel när ett byggföretag har ett intressant förslag som följer den detaljplan som finns för området och det inte är troligt att en markanvisningstävling kommer ge ett bättre förslag.

Om kommunen vill få in flera förslag att ta ställning till kan kommunen bjuda in till markanvisning och ordna en anbudstävling. Sådana inbjudningar annonserar vi alltid här på kommunens webbplats. Inlämnade förslag utvärderas av en tjänstemannagrupp. Kommunens politiker i tekniska nämnden avgör sedan vilket företag som ska erbjudas rätt att bebygga marken. 

Nyligen genomförda markanvisningar

Flerbostadshus och rad- eller kedjehus i kvarteret Fasanen i Hallstahammars tätort
Den 19 november 2017 var sista dag att lämna in förslag. När förslagstiden gått ut hade två förslag till etapp ett (flerbostadshus) och fyra förslag till etapp två (rad- och kedjehus) kommit in. I januari 2018 kommer förslagen att utvärderas därefter tar tekniska nämnden beslut om markanvisning.
Dokument och handlingar:

Flerbostadshus i form av trygghetsboende på fastigheten Kolbäcks-Vallby 1:89 (Myran) i centrala Kolbäck.

Den 10 september 2017 var sista dag att lämna in förslag. När förslagstiden gått ut hade ett förslag kommit in. Under hösten kommer förslaget att utvärderas därefter tar tekniska nämnden beslut om markanvisning.
Dokument och handlingar: