Språk
Kultur / Bogserbåten Rex

Bogserbåten Rex

I augusti 2012 slussades bogserbåten Rex ut genom portarna vid Sörkvarn med destination Torshälla. Båten var i dåligt skick. Ett avtal har upprättats mellan Hallstahammars kommun och Föreningen bevara SS REX i Eskilstuna där föreningen åtar sig att svara för skötsel och drift av fartyget. I driftåtagandet ingår vidare att för kommunens räkning årligen delta i evenemang och förevisningar kopplade till Strömsholms kanal. Rex är planerad att delta under Trångforsdagen.

Vill du vara med och bevara bogserbåten Rex?
Se länk i högerspalten för mer info och kontakt med Föreningen bevara SS Rex.

Illustration: Sune Envall

Historik Surahammar

Rex byggdes år 1902 vid Thorskogs Mekaniska Verkstad AB, norr om Göteborg.

Båtens längd: 15 meter, bredd: 3,9 meter. Ångmaskinen var på 80 hästkrafter. Båten hade fällbar skorsten.

I slutet av första världskriget köpte ASEA båten för transport av gods på Strömsholms kanal och på Mälaren. Ungefär 40.000 ton kol per år transporterades från Stockholm till Surahammars bruk samt sandsten och dolomit från Örebro till martin- och värmeugnarna. Efter andra världskriget minskade kanalens betydelse och Rex såldes år 1950. 1955 köptes båten tillbaka till Surahammars Bruk i syfte att den skulle ingå i ett bruksmuseum. Dessa planer gick dock om intet.

Historik Hallstahammar

1966 köpte sedan de tre Hallstahammars-ungdomarna Per och Lars Palmér samt Gunnar Aronsson båten för 1000 kr och efter upprustning, där de även tog hjälp av Malte Eriksson, så skedde sjösättning år 1970.

1988 inköptes Rex av Hallstahammars kommuns Fritidsnämnd i syfte att bevara båten som ett teknik- och kanalhistoriskt minnesmärke. Entusiaster lade sedan ner ungefär 8000 arbetstimmar på fritiden för att få den funktionsduglig och så nära originalskicket som möjligt. Kommunen bekostade det hela med cirka 200.000 kr. 1992 överlämnades ansvaret för Rex till Strömsholms Kanals Historiska förening och dess dåvarande ordförande, förre pråmskepparen Albert Ängvald.

Rex har varit ett populärt inslag på Skantzsjön och särskilt på Trångforsdagen, tredje söndagen i augusti. Båtens dåliga skick gjorde dock att skötsel och drift av den år 2012 överläts till en ångbåtsförening i Eskilstuna och nya hemmahamnen kommer att bli Torshälla. Hallstahammars kommun kvarstår som ägare. Rex kommer att återigen medverka på Trångforsdagen, från och med år 2013.

Bogserbåten Rex, år 1948, med åtta pråmar på släp. Rex tillhörde Surahammars kanalflotta. Foto: Foto-Eilert.

Rex sista pråmsläp 1950, nedanför Östra Åvägen 25 i Kolbäck.

Källor: Lars Johnson, www.tugboatlars.se, och Malte Eriksson. Fotografierna är hämtade från Kolbäcks Hembygdsförenings bildbank.