Kvalitet i Stöd & Omsorg - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Kvalitet i Stöd &...

Kvalitet i Stöd & Omsorg

Kvalitet och utveckling inom stöd och omsorg

Kvalitetsarbete handlar om utveckling. Vi arbetar till exempel med uppföljning och utvärdering för att kunna förbättra verksamheter och/eller visa på att det vi gör är det rätta. Det handlar också om att säkerställa det vi sagt att vi ska göra. Att systematisk och fortlöpande säkerställa och utveckla kvaliteten är en förutsättning för att kunderna ska känna förtroende för våra verksamheter.

I Hallstahammars kommun arbetar vi systematiskt med att utveckla och förbättra kvaliteten i våra verksamheter. Det finns tydliga riktlinjer och rutiner som hålls aktuella genom engagerade medarbetare och regelbunden uppföljning. Med hjälp av brukarenkäter och genom att ta emot och följa upp klagomål och synpunkter som kommer in kan ansvariga åtgärda felaktigheter och med hjälp av systematik se till att det inte händer igen. Det görs regelbundna och systematiska uppföljningar inom all verksamhet. 

Det genomförs flera kvalitetsundersökningar som jämför kvalitetet på nationell nivå. Resultatet används som ett verktyg i utvecklingsarbetet inom vård- och omsorgsområdet i Hallstahammars kommun. Nedan hittar du information om nationella jämförelser som Hallstahammars kommun deltagit i.

Öppna jämförelser - en väg in till alla mätningar

Sedan 2006 genomför Sveriges kommuner och landsting öppna jämförelser. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Mer information och resultat hittar du via länken nedan.

Öppna jämförelser ingång till alla mätningar

Kostnadsmått inom stöd och omsorg

Här kan du jämföra 33 kostnadsmått som visar resursanvändning och prioriteringar inom kommuners verksamheter för social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre.

Kostnadsmått inom stöd och omsorg