Språk

Förändrade arvoden för gode män till ensamkommande barn

2017-06-09 10:29

Överförmyndarnämnden har beslutat om nya arvodesriktlinjer för gode män till ensamkommande barn. Beslutet innebär en sänkning av arvodet från 1 juli 2017. Anledningen är regeringens beslut om nya ersättningar till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn.

Regeringen fattade den 9 mars 2017 beslut om nytt ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förändringarna i ersättningen börjar gälla den 1 juli 2017. De av regeringen beslutade förändringarna innebär lägre ersättning till kommunerna för bland annat arvodeskostnader till gode män. 

Med anledning av de förändrade ersättningarna från regeringen har Överförmyndarnämnden i Hallstahammar sett över arvodesnivån och kostnadsersättningar till gode män för ensamkommande barn.

Överförmyndarnämnden i Hallstahammar har beslutat om följande förändringar i arvodesreglerna. Hela beslutet går att läsa här. De nya arvodesreglerna börjar gälla från den första juli 2017. Överförmyndarnämndens riktlinjer rörande arvode och omkostnadsersättning för god man till ensamkommande barn finns att läsa nedan.

  • Under den tid barnet är asylsökande utgår ett arvode på 1344 kronor per månad (tre procent av ett prisbasbelopp). Ersättningen betalas ut efter inlämnad redogörelse kvartalsvis.
  • Från och med den dag barnet beviljas uppehållstillstånd utgår ett arvode på 896 kronor (två procent av ett prisbasbelopp) per månad. Ersättningen betalas ut efter inlämnad redogörelse kvartalsvis.
  • Omkostnader som kan uppstå ersätts av en schabloniserad kostnadsersättning på 896 kronor (två procent av ett prisbasbelopp) per år, fördelat kvartalsvis. I de fall en god man begär ersättning för kostnader överstigande den angivna ersättningsnivån ska den gode mannen kunna styrka kostnaderna med kvitto.
  • Milersättning för resa med egen bil kommer utbetalas i enlighet med Skatteverkets riktlinjer och mot uppvisande av körjournal. Resor beräknas enligt kortaste resväg. Resor med kollektivtrafik ersätts mot uppvisande av kvitto. Ingen restidsersättning utgår. Har gode mannen flera uppdrag skall dessa samordnas så antalet resor begränsas. För resor som inte täcks av kostnadsersättningen betalar Överförmyndarnämnden i Hallstahammar maximalt ut 1500 kronor per år och god man. Dock ersätts alltid resor i samband med asylutredningen.

I samband med förändringen kommer Överförmyndarnämnden även att skicka ut en ny redogörelseblankett. Syftet är att förbättra och förenkla redovisningen. Det är viktigt att ni fyller i redovisningsblanketten så utförligt och korrekt som möjligt för att Överförmyndarnämnden skall kunna utföra sin granskning. Redogörelserna kommer fortsättningsvis begäras in kvartalsvis.

Alla kommuner i Västmanlands län har fattat samma beslut om arvoden till god man för ensamkommande barn. Därmed har alla kommunerna i länet samma arvodesnivåer.