Hur man överklagar ett beslut - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Överklaga beslut

Hur man överklagar ett beslut

Beslut med stöd av Socialtjänstlagen, Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan överklagas.

Om du har fått nej på din ansökan om stöd, bistånd, försörjningsstöd eller annat eller inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas och det heter förvaltningsbesvär. Du ska då skriva och ange;

  • vilket beslut som överklagas
  • hur du vill att beslutet skall ändras
  • varför du önskar ändring

Överklagan lämnas in, inom tre veckor, till den som fattat beslutet som också är skyldig att ge dig en skriftlig beslutsmotivering.

Överklagan skickas till:
Socialnämnden
Prästgårdsgatan 1
734 80 Hallstahammar