Våld i nära relation - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Våld i nära relation

Våld i nära relation

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

Fysiskt

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Sexuellt

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.

Psykiskt

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Social utsatthet

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiellt/ekonomisk utsatthet

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

Källa: Socialstyrelsen

Hallstahammars kommun har ansvar för att du som är kommuninvånare och utsatt för våld eller hot om våld får den hjälp och det stöd du behöver. Du kan ringa och boka en tid för ett besök hos oss om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.

I Hallstahammars kommun arbetar vi med våld i nära relation inom Individ- och familjeomsorgen. Till oss kan man vända sig om man är utsatt för våld. Vi finns på Vegagatan 1 i Hallstahammar, tel 0220-243 46.

Vid akuta situationer ring alltid 112.

Våld i nära relation kan vara flera saker. Ibland är det din partner som utsätter dig för våld, ibland är det andra släktingar. Det kan också vara barn som utsätter dig som förälder för våld.

Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt

Det kan handla om att någon kallar dig för något fult eller elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbigKnuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sättKontrollerar eller begränsar dig, tvingar dig att göra saker du inte villTvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstilTvingar dig till något sexuelltTar kontrollen över din ekonomi

Du har rätt till skydd och stöd

Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relation. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. Det har du rätt till. Om du har barn har även barnen rätt till stöd.

Du kan få hjälp med:

  • Stödsamtal
  • Samtalsgrupp tillsammans med andra våldsutsatta
  • Skydd och tillfälligt boende
  • Ekonomisk hjälp
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter, exempelvis polis

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Våld mot djur i våldsamma relationer

Idag vet vi att djur kan användas på olika sätt av en våldsutövare. Våldsutövaren kan hota, skada och i vissa fall till och med döda något av familjens djur för att utöva makt och skapa känslor av otrygghet. Ibland kan det snarare handla om omsorgsbrist och andra typer av grymhet riktat mot djuret. När den som är våldsutsatt inte kan ta med sig djuret till ett skyddat boende tvekar många att bryta upp eftersom de då tvingas att lämna kvar djuret hos våldsutövaren. Idag finns det dock flera boenden som tar emot djur. Socialtjänsten kan hjälpa till med annan placering för djuret om det blir nödvändigt.

På socialtjänsten kommer du att få frågan om det finns djur i din relation. Vi kommer också fråga om det tidigare funnits djur och vad som hänt med dessa. Detta för att det kan ha hänt det djuret något som gör att det påverkar hur vi tänker kring skyddet runt dig. Om det finns djur så kommer socialtjänsten att fråga dig om hur vi kan hjälpa dig att skydda djuret.

Viktigt är dock att du kan styrka äganderätt till djuret. Enbart om den du står som ägare till djuret kan djuret gömmas och placeras. Äganderätten kan styrkas genom köpeavtal eller överlåtelseavtal i ditt namn. Även andra dokument i ditt namn som vaccinationsintyg och/eller om det finns sparade kvitton på att det är du som till största del betalt veterinär och-foderkostnader kan fungera.

Länktips:

 

Samarbete med Västerås stad

Om du behöver hjälp med att du utsätter någon för våld i nära relation har vi samarbete med Centrum mot våld i Västerås stad. Det gäller dig som har något av nedanstående problem;

  • svårigheter att kontrollera känslor i dina relationer
  • upplever kris i relationen med din partner eller annan närstående
  • har slagit eller gjort illa din partner eller annan närstående eller
  • har problem med att hantera aggressivitet och har bristande impulskontroll

Om du har något av ovanstående problem är du välkommen att ta kontakt med Centrum mot våld i Västerås på tel 021-39 11 19 eller 021-39 11 51.

Läs mer på www.cmv.se

Här följer länkar till olika sidor med information och stödfunktioner; (kan vara i sidan eller nederkant)

Kvinnofridslinjen

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vi som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor som är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar. Du har möjlighet att få tolk i samtalet.

http://kvinnofridslinjen.se/sv/

Terrafem

är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Organisationen bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och en kvinnojour.

Om du vill att vi ska kontakta dig lämnar du meddelande på telefonsvararen med förnamn, telefonnummer och när du vill att vi ska ringa dig så gör vi det. Terrafems jourkvinnor behärskar tillsammans 66 språk.

Vi hjälper dig med stöd och råd på ditt eget språk och i kontakter med myndigheter och andra organisationer.

Jourtelefon 020-52 10 10 Jouren är öppen vardagar 08.00-17:00.

http://www.terrafem.org/vi-stodjer-dig/jourtelefon

Somayas stödtelefon

Här kan du som är utsatt för våld få stöd, hjälp och vägledning på flera olika språk bland annat arabiska, engelska, persiska, spanska, tigrinja och urdu. Vi har tystnadsplikt vilket betyder att ingenting av det du berättar förs vidare. De jourpersoner som svarar i telefonen har mångårig kunskap om alla former av våld. Varmt välkommen att ringa 020-81 82 83 på vardagar kl. 9.00 - 16.00 (lunchstängt 12.00 - 13.00)

Mer info: http://willandskill.wpengine.com/kontakt/

Om du är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersförtryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Hit kan du vända dig: http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/ar-du-utsatt   

Länsstyrelsen i Östergötland

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2013/5290/JÄM) att utveckla ett nationellt kompetensteam. Det nationella kompetensteamet ska samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. De som ingår i Kompetensteamet kommer bland annat från Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och bland dem finns utredare, HRV-strateger, poliser, psykologer, socialsekreterare och forskare.

mer info: http://www.hedersfortryck.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet

har regeringens uppdrag att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett samhällsproblem, och ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet och hälsa. För att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn är kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser nödvändig. NCK:s uppdrag är att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, forskning och kunskapssammanställning. Verksamhetsområdet utökades 2008 till att även omfatta våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Mer info: http://www.nck.uu.se/

En introduktionskurs om äns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. (Finns på intranätet idag på egen sida)

Mer info: http://webbkursomvald.se/

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Mer info: http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/webbutbildning-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/