Språk
Avfall och återvi... / Så arbetar vi med...

Så arbetar vi med avfallshantering

Hållbar utveckling som utgångspunkt

Vår miljö mår bättre och våra resurser räcker längre och till fler om vi ser till att det blir så lite avfall som möjligt. Ju mer vi kan återanvända, desto bättre är det. Avfallshanteringen i Sverige och EU utgår från den s.k Avfallstrappan, vilken styr hur avfallet bör tas om hand på bästa sätt. I första hand ska vi förhindra att avfall skapas. Det näst bästa alternativet är att återanvända i stället för att slänga, osv.

Det övergripande målet för miljöarbetet inom Hallstahammars kommun är en hållbar utveckling där avfallshanteringen har en central roll. I den kommunala avfallsplanen har ett antal långsiktiga mål formulerats som syftar till att utveckla avfallshanteringen i kommunen och i förlängningen minska mängden avfall.

Vems ansvar?

Enligt miljölagstiftning och den kommunala renhållningsordningen är alla hushåll och fastighetsägare skyldiga att överlämna sitt hushållsavfall till kommunen för borttransport och behandling. I Hallstahammars kommun ligger ansvaret för renhållningen på Vafab Miljö AB som fått uppdraget att ta hand om insamling och behandling av hushållsavfallet. Vafab Miljö AB ansvarar även för driften av Trångfors återvinningscentral.

Bestämmelser kring avfallshantering

I varje kommun finns lokala bestämmelser om hur avfallshanteringen ska skötas. Föreskrifterna ingår i kommunens Renhållningsordning och beslutas av kommunfullmäktige.

Miljöenheten inom kommunens Bygg- och miljönämnd är tillsynsmyndighet över avfallshanteringen och renhållningen i kommunen. Det är även Bygg- och miljönämnden som handlägger ansökningar om befrielse från sophämtning.